АКТУЕЛНИ ПОДАЦИРАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА 9/2019

Број је изашао: 25.04.2019.

У ОВОМ БРОЈУ

  • Обавеза вођења робног књиговодства
  • Затезна камата
  • Доприноси за пензионера
  • Боловање
  • Годишњи одмор
  • ЗИГ образац
  • Екскурзије

[Израчунавања по модулу 97]

КОНТРОЛНИ БРОЈ

Контролни број: