Računovodstvena praksa

Минимална зарада

       

   

Минимална цена рада за период 1. јануар 2020 - 31. децембар 2020. износи 172,54 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 65/19 од 13.9.2019). 

 


     

    

АРХИВА

       

   

Минимална зарада за период 1. јануар 2019 - 31. децембар 2019. износи 155,30 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 69/18 од 14.9.2018). 
 

       

   

Минимална зарада за период 1. јануар 2018 - 31. децембар 2018. износи 143,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 88/17 од 29.9.2017.). 
 

    

 

   

Минимална зарада за период 1. јануар 2017 - 31. децембар 2017. износи 130,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 77/16 од 14.9.2016.). 

   

   

Минимална зарада за период 1. јануар 2016 - 31. децембар 2016. износи 121,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 79/15 од 14.9.2015.). 
 

 

   

Минимална зарада за период 1. јануар 2015 - 31. децембар 2015. износи 121,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 104/14 од 1.10.2014.). 

  

  

   

Минимална зарада за период 1. јул 2014 - 31. децембар 2014. износи 115,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", број 74/14 од 18.7.2014.). 

 

   

   

  Минимална зарада за период од 1. јануар 2014 - 30. јун 2014.
износи 115,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", бр. 24/14 од 28.2.2014.)

 

     

   

Минимална зарада за период од 1. априла 2012 - 28. фебруара 2013.
износи 115,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", бр. 22/12 од 23.3.2012.)

 

    

  

   

   Минимална зарада за период од 1. марта - 31. децембра 2013.
износи 115,00 динара по радном часу (у нето износу), ("Сл. гласник РС", бр. 31/13 од 5.4.2013.)

 

    

   

  Минимална зарада по радном часу за период јануар децембар 2011. године износи:

- за месеце јануар - мај 2011. године износи 95,00 динара нето, а

- за месеце јун - децембар 2011. године износи 102,00 динара нето

   

   

На основу члана 112. став 1. Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 - даље: Закон), Социјално-економски савет основан за територију Републике Србије, на седници од 21. априла 2011. године, донео је Одлуку о висини минималне зараде за период јануар - децембар 2011. године.

   

Одлука о висини минималне зараде објављена је у "Службеном. гласнику РС", бр. 35/2010 - даље: Одлука).

   

  1. Висина минималне зараде и пример обрачуна на месечном нивоу

     

Према наведеној одлуци, висина минималне зарада за месеце јануар - децембар 2011. године износи:  за месеце јануар - мај 95,00 динара по радном часу нето, а за месеце јун - децембар 102,00 динара по радном часу нето.

Имајући у виду да се, према члану 111. став 2. Закона о раду, минимална зарада исплаћује запосленом у висини утврђеној за месец у којем се врши исплата, а  да је за период јануар - мај 2011. године минимална зарада исплаћивана по радном часу у висини до 95,00 динара, колико је била утврђена претходном Одлуком, а новом Одлуком Социјално-економског савета за период јануар - мај минимална зарада је утврђена у истом износу (95,00 динара по радном часу нето), то сви послодавци који су до сада извршили исплату минималне зараде по радном часу од 95,00 динара нето, измирили су своје законске обавезе у складу са нове Одлуке о висини минималне зараде за месеце јануар - мај 2011. године.

За исплате које ће се вршити до краја маја (закључно са 31. мајем 2011. године) по вредности минималне зараде од 95,00 динара по радном часу нето, висина минималне зараде на месечном нивоу у нето, односно бруто износу је обрачуната у следећој табели.

Р.бр.

О П И С

За исплате које ће се вршити закључно са 31. мајем 2011. год.

Месеци у којима фонд часова рада износи 160

Месеци у којима фонд часова рада износи 168

Месеци у којима фонд часова рада износи 176

Месеци у којима фонд часова рада износи 184

1

2

3

4

5

6

1

Могући часови рада у месецу

160

168

176

184

2

Минимална зарада по часу

95.00

95.00

95.00

95.00

3

Минимална нето зарада за месец

15,200.00

15,960.00

16,720.00

17,480.00

6

Минимална бруто зарада за месец

20,431.95

21,516.12

22,600.29

23,684.45

У наредној табели дајемо обрачун минималне зарада за месеце јун - децембар 2011. године, на месечном нивоу,  по утврђеној вредности радног часа од 102,00 динара нето, која ће се исплаћивати почев од 1. јуна 2011. године.

   

Месеци јун - децембар 2011. године

Р.б. 

ОПИС

јун

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

1

2

 3

4

5

6

7

8

9

1

Могући часови рада у месецу

176

168

184

176

168

176

176

2

Минимална зарада по часу

102.00

102.00

102.00

102.00

102.00

102.00

102.00

3

Минимална нето зарада за месец

17,952.00

17,136.00

18,768.00

17,952.00

17,136.00

17,952.00

17,952.00

4

Минимална бруто зарада за месец

24,357.77

23,193.72

25,521.83

24,357.77

23,193.72

24,357.77

24,357.77

Послодавци који исплаћују минималну зараду почев од  1. јуна 2011. године,  без обзира за који заостали месец се врши исплата, дужни су да исплаћују у висини од 102,00 динара по радном часу нето (обрачун на месечном нивоу према претходној табели).

Поређењем нето минималне зараде (ред. бр. 3. у табели) са нето најнижом основицом за плаћање доприноса која се примењује од 1. маја 2011. године износи 17,079.00 бруто, односно 12.849,58 динара нето,  види се да је минимална зарада у свим месецима већа од најниже основице, тако да најнижа основица нема утицаја на утврђивање бруто износа минималне зарада.

   

Бруто минимална зарада се добија по формули:

  

БМЗ=[(часови рада x 102,00)-877,20]:0,701

   

У наредној табели даје се обрачун минималне зараде према могућим часовима рада у месецу и вредности радног часа од 102,00 динара нето, без назнаке месеца, тако да се може користити за све заостале месеце за које се исплата врши почев од 1. јуна 2011. године и надаље према одговарајућем броју часова рада у месецу за који се врши исплата.

Р.бр.

О П И С

За исплате минималне зараде које ће се вршити од 1. јуна 2011. г.

Месеци у којима фонд часова рада износи 160

Месеци у којима фонд часова рада износи 168

Месеци у којима фонд часова рада износи 176

Месеци у којима фонд часова рада износи 184

1

2

3

4

5

6

1

Могући часови рада у месецу

160

168

176

184

2

Минимална зарада по часу

102.00

102.00

102.00

102.00

3

Минимална нето зарада за месец (ред. бр. 1 x ред.бр. 2)

16,320.00

17,136.00

17,952.00

18,768.00

4

Најнижа основица доприноса (нето) која се примењује на дан исплате, која служи за поређење са нето минималном зарадом

12.849,58

12.849,58

12.849,58

12.849,58

5

Најнижа основица за плаћање доприноса (бруто) која се примењује на дан исплате

17,079.00

17,079.00

17,079.00

17,079.00

6

Бруто минимална зарада по формули: (р.б. 3 - 877,20)/0,701

22,029.67

23,193.72

24,357.77

25,521.83

7

 Неопорезиви износ од 7.310 дин.

7,310.00

7,310.00

7,310.00

7,310.00

8

Основица за обрачун пореза (ред.бр.6.- ред.бр.7)

14,719.67

15,883.72

17,047.77

18,211.83

9

Основица за обрачун доприноса, ред.бр. 5 или ред.бр.6- већи износ

22,029.67

23,193.72

24,357.77

25,521.83

10

Порез (ред.бр. 8 x 12%)

1,766.36

1,906.05

2,045.73

2,185.42

11

Доприноси на терет запосленог (ред.бр. 9 x 17,90%)

3,943.31

4,151.68

4,360.04

4,568.41

11.1

Допринос за ПИО (р.бр. 9 x 11%)

2,423.26

2,551.31

2,679.36

2,807.40

11.2

Допринос за здравств.осиг. (ред.бр. 9 x 6,15%)

1,354.82

1,426.41

1,498.00

1,569.59

11.3

Допринос за незапосленост (ред.бр. 9 x 0,75%)

165.22

173.95

182.68

191.41

12

Минимална зарада која се исплаћује (ред.бр. 6 - ред.бр. 10 - ред.бр. 11) иста као на ред.бр. 3

16,320.00

17,136.00

17,952.00

18,768.00

13

Доприноси на терет послодавца (ред.бр. 9 x 17,90%)

3,943.31

4,151.68

4,360.04

4,568.41

13.1

Допринос за ПИО (ред.бр. 9 x 11%)

2,423.26

2,551.31

2,679.36

2,807.40

13.2

Допринос за здравств.осиг. (ред.бр. 9 x 6,15%)

1,354.82

1,426.41

1,498.00

1,569.59

13.3

Допринос за незапосленост (ред.бр. 9 x 0,75%)

165.22

173.95

182.68

191.41

  

3. Законска правила о уговарању минималне зараде

Послодавац може запосленом да исплати минималну зараду само ако је таква могућност уговорена, односно утврђена уговором о раду. Ако послодавац и запослени нису уговорили (уговором о раду) могућност исплате минималне зараде, послодавац нема право запосленом да исплати минималну зараду, већ зараду коју је уговорио у складу са општим актом (члан 111. став 2. Закона о раду).

    

Ако се укаже потреба за исплатом минималне зараде, а није уговорена, послодавац и запослени морају претходно да потпишу Анекс уговора о раду о могућности исплате минималне зараде (члан 171.  тачка 5). Закона), па тек онда да се изврши исплата. 

    

Случајеви у којима могу да се створе претпоставке за уговарање и исплату минималне зараде могу бити:

- ако код послодавца пословни резултати не омогућавају исплату уговорене одговарајуће зараде - поремећај у пословању (недостатак посла,  пословања са губитком и др.

  

- ако за месец проведен на раду запослени, из оправданих разлога, оствари зараду мању од минималне;

   

-  у случају ако се утврди минимална зарада на нивоу вишем од уговорене одговарајуће зараде запосленог.

  

У тим случајевима се нуди запосленом анекс уговора о раду у смислу члана 171. Закона, ради уговарања и исплате минималне зараде.

  

4. Исплата минималне зараде

4.1. Минималне зараде по радном часу

Минимална зарада се исплаћује према вредности радног часа у нето износу који је утврђен за месец у којем се врши исплата , независно од тога за који месец се исплаћује (члан 111. став 2. Закона о раду).

Бруто минимална зарада се утврђује увећањем нето износа за порез на доходак грађана и за доприносе за социјално осигурање које из зараде плаћа запослени.

4.2. Исплата минималне зараде према оствареним часовима рада

Aко запослени у одређеном месецу није остварио пун фонд часова рада, припада му минимална зарада само за остварене часове рада (члан 111. став 1. Закона о раду)

    

4.3. Исплата минималне зараде према оствареном радном учинку

Запосленом који у току месеца, цео месец проведен на раду, а својом кривицом није остварио стандардни учинак, минимална зарадa може да се утврди и исплати у нижем износу од износа који је утврђен у складу са законом за одређени месец (члан 111. став 1. Закона о раду).  У том случају износ минималне зараде који се исплаћује утврђује се према оствареном радном учину у односу на предвиђени стандардни учинак за послове на којима запослени ради.

4.4. Обавеза исплате и других примања уз минималну зараду

  

Послодавац има законску обавезу да, поред минималне зараде, запосленом обрачуна и исплати и топли оброк и регрес за годишњи одмор (ако је утврђено да се регрес исплаћује месечно), у висини утврђеној општим актом, као и "минули рад" најмање 0,4% за сваку годину рада проведеног у радном односу.

4.5. Право на исплату увећане зараде при исплати минималне зараде

Запослени коме се исплаћује минимална зарада у случају када ради прековремено, на дан празника који је по закону нерадан дан, ноћу или у сменама, има право, у складу са чланом 108. Закона о раду, на увећану (минималну) зараду, у висини утврђеној законом, општим актом или уговором о раду.

5. Обрачун и плаћање доприноса

Акo je минимална зарада која се исплаћује мања од најниже основице за плаћање доприноса која се примењује на дан исплате минималне зараде, доприноси се обрачунавају и плаћају на ту најнижу основицу.

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА

ereste