Računovodstvena praksa

Стопе пореза по одбитку

 

Земља

 

Дивиденде

Камате

Ауторске накнаде

Пореска стопа
када је проценат учешћа у капиталу 
25% - 100%1)

Пореска стопа
у осталим
случајевима2)

Јединствена пореска стопа3),4)

Стопа пореза по одбитку од бруто износа камате

Стопа пореза по одбитку од бруто износа ауторских накнада

1

2

3

4

5

6

Азербејџан

-

-

10

10

10

Албанија

5

15

-

10

10

Аустрија

5

15

-

105)

5, 106)

Белгија

10

15

-

15

10

Белорусија

5

15

-

8

10

Босна и Херцеговина

5

10

-

10

10

Бугарска

5

15

-

10

10

В. Британ. и С. Ирска

5

15

-

10

10

Вијетнам

10

15

-

10

10

Грузија

5

10

-

10

10

Грчка

5

15

-

10

10

Данска

5

15

-

10

10

Египат

5

15

-

15

15

Естонија7), 8)

5

10

-

10 9)

5, 10 6), 10)

Индија

5

15

-

10

10

Иран

-

-

10

10

10

Ирска

5

10

10

10

5, 10 6)

Италија

-

-

10

10

10

Канада

5

15

-

10

10

Катар

5

10

-

10

10

Кина

-

-

5

10

10

Кипар

-

-

10

10

10

Кореја - ДНР

-

-

10

10

10

Кувајт

5

10

-

10

10

Летонија

5

10

-

10

5, 10 6)

Либија

5

10

-

10

10

Литванија

5

10

-

10

10

Мађарска

5

15

-

10

10

Македонија

5

15

-

10

10

Малезија

-

-

10/15/20 12)

10

10

Малта13)

5

10

-

10

5, 10 11)

Мароко

-

-

10

10

10

Молдавија

5

15

-

10

10

Немачка

-

-

15

-

10

Норвешка

-

-

15

-

10

Пакистан

-

-

10

10

10

Пољска

5

15

-

10

10

Румунија

-

-

10

10

10

Руска Федерација14)

5

15

-

10

10

Словачка

5

15

-

10

10

Словенија

5

10

-

10

5, 1011)

Тунис

-

-

10

10

10

Турска

5

15

-

10

10 15)

Ујед. Арапски Емирати

520)

10

-

10

10

Украјина

5

10

-

10

10

Финска

5

15

-

-

10

Француска

5

15

-

-

-

Холандија

5

15

-

-

10

Хрватска

5

10

-

10

10

Црна Гора

-

-

10

10

5, 1011)

Чешка Република

-

-

10

10

5, 1011)

Швајцарска15)

5

15

-

10

10 16)

Шведска

5

15

-

-

-

Шпанија17)

5

10

-

1018)

10 11),19)

Шри Ланка

-

-

12,5

10

10

1)      Односи се на дивиденде које субсидијерна компанија или филијала, исплаћује матичној компанији, односно на ситуације у којима је прималац дивиденди правно лице - компанија (матична компанија).

2)      Односи се на дивиденде које се исплаћују како правним, тако и физичким лицима.

3)      Стопе из колоне 4. примењују се када висина стопе није условљена учешћем капитала и то, на пример: ако страна компанија из Француске има учешће од 30 одсто у капиталу домаће компаније која исплаћује дивиденде, стопа пореза по одбитку на дивиденде је 5 одсто (колона 2) а ако је учешће 20 одсто, стопа пореза по одбитку је 15 одсто (колона 3). Са друге стране, ако се дивиденде исплаћују компанији са Кипра, стопа пореза по одбитку је 10 одсто од бруто износа дивиденди - колона 4 (без обзира на висину учешћа у капиталу компаније која исплаћује дивиденде).

4)      Односи се на дивиденде које се исплаћују како правним, тако физичким лицима.

5)      У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопу пореза по одбитку на камату:

„1.    Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише Уговор о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину са трећом државом која је чланица Европске уније и тај уговор садржи нижу стопу од стопе која је предвиђена у овом уговору, Србија ће бити спремна да са Аустријом отпочне преговоре ради ревизије стопе предвиђене у овом уговору."

6)      Стопа пореза по одбитку која не може бити већа од 5 одсто од бруто износа ауторских накнада важи за интелектуалну својину, а стопа од 10 одсто од бруто износа ауторских накнада важи за индустријску својину.

7)      У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопе пореза по одбитку на дивиденде:

„1.    Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише Уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица ОЕЦД и ако тај Уговор садржи ниже стопе пореза по одбитку,
надлежни орган Србије ће, благовремено, након потписивања тог уговора, обавестити надлежни орган Естоније о одговарајућим променама. Надлежни органи држава уговорница ће се, што је могуће пре, срести ради снижења стопа предвиђених у члaну 10. овог уговора."

8)      У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на појашњење пореског статуса накнада за одређена софверска плаћања: 
„Подразумева се, да се плаћања за имплементацију софтвера и плаћања која дистрибутер софтверског програма, плаћа носиоцу ауторског права на софтверу, по основу права дистрибуције копија софтвера (али не и права репродукције софтвера) ни у ком случају не сматрају ауторском накнадом."

9)      У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопе пореза по одбитку на камату:

„1.    Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише Уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица ОЕЦД и ако тај Уговор садржи нижу стопу пореза по одбитку,
надлежни орган Србије ће, благовремено, након потписивања тог уговора, обавестити надлежни орган Естоније о одговарајућим променама. Надлежни органи држава уговорница ће се, што је могуће пре, срести ради снижења стопе предвиђене у члaну 11. овог уговора."

10)   У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопе пореза по одбитку на ауторске накнаде:

„1.    Ако после потписивања овог уговора, Србија потпише Уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица ОЕЦД и ако тај Уговор садржи ниже стопе пореза по одбитку, надлежни орган Србије ће, благовремено, након потписивања тог уговора, обавестити надлежни орган Естоније о одговарајућим променама. Надлежни органи држава уговорница ће се, што је могуће пре, срести ради снижења стопа предвиђених у члaну 12. овог уговора."

11)       Стопа пореза по одбитку која не може бити већа од 5 одсто од бруто износа ауторских накнада важи за интелектуалну својину, а стопа од 10 одсто од бруто износа ауторских накнада важи за индустријску својину.

12)       Стопа од 10% се примењује ако је исплатилац резидент Малезије, а стопа од 15% и 20% се примењује ако је исплатилац дивиденде резидент Србије (стопа од 15% се примењује ако се дивиденде исплаћују физичком лицу - резиденту Малезије, а стопа од 20% ако се дивиденде исплаћују правном лицу - резиденту Малезије).

13)       Важи само у случају када се дивиденде исплаћују резидентима Малте. Када се дивиденде исплаћују резидентима Републике Србије, порез Малте на бруто износ дивиденди не може бити већи од пореза који се разрезује на добит из које се дивиденде исплаћују.*

14)       Поред учешћа у капиталу компаније од најмање 25%, у Уговору са Руском Федерацијом предвиђено је, као додатни услов, и да је у ову компанију инвестиран износ од најмање 100.000 USD или еквивалентан износ у националним валутама Србије или Руске Федерације.

15)       Проценат учешћа у капиталу компаније која исплаћује дивиденде износи 20 одсто.

16)       Будући да Швајцарска, на основу одредби домаћег пореског законодавства, тренутно, не опорезује ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима, у Протоколу (који је саставни део Уговора) у вези са чланом 12. став 2. Уговора прописано је: "да се подразумева да, све док Швајцарска у складу са својим унутрашњим законом, не заведе порез на извору на ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима, неће се примењивати одредбе става 2. и ауторске накнаде опорезоваће се само у држави уговорници чији је резидент стварни власник ауторских накнада."

17)       У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопе пореза по одбитку на дивиденде:

1. Ако после потписивања овог уговора, Србија:

1)      потпише уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица Европске уније и ако тај уговор садржи ниже стопе пореза по одбитку, или

2)      снизи стопу пореза по одбитку у домаћем законодавству, надлежни органи држава уговорница ће се, што је пре могуће, срести ради снижења стопа предвиђених у члану 10. овог уговора.

2. Надлежни органи држава уговорница договарају се о начину примене овог договора.

18)       У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопу пореза по одбитку на камату:

1.         Ако после потписивања овог уговора, Србија:

1)      потпише уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица Европске уније и ако тај уговор садржи нижу стопу пореза по одбитку, или

2)      снизи стопу пореза по одбитку у домаћем законодавству, надлежни органи држава уговорница ће се, што је пре могуће, срести ради снижења стопе предвиђене у члану 11. овог уговора.

2.         Надлежни органи држава уговорница договарају се о начину примене овог договора.

19)       У Протоколу, који је саставни део Уговора,  поред осталог, садржано је следеће решење које се односи на стопе пореза по одбитку на ауторске накнаде:

1. Ако после потписивања овог уговора, Србија:

1)      потпише уговор о избегавању двоструког опорезивања са трећом државом која је чланица Европске уније и ако тај уговор садржи ниже стопе пореза по одбитку, или

2)      снизи стопу пореза по одбитку у домаћем законодавству, надлежни органи држава уговорница ће се, што је пре могуће, срести ради снижења стопа предвиђених у члану 12. овог уговора.

2. Надлежни органи држава уговорница договарају се о начину примене овог договора.

20)       Проценат учешћа у капиталу компаније која исплаћује дивиденде износи 5 одсто.

Посебно напомињемо, да је у члану 10. став 3. Уговора предвиђено, да се дивиденде које настају у држави уговорници а исплаћују се влади друге државе уговорнице, опорезују само у тој другој држави. (уз, додатно, прецизирање у Протоколу - који чини саставни део Уговора - на које се, конкретне, институције у Уједињеним Арапским Емиратима, норма из члана 10. (Дивиденде) став 3. Уговора односи, као и уз напомену, да се подразумева, да ће државе уговорнице - разменом писама између надлежних органа - обавестити једна другу  о новим институцијама које имају право на искључиво опорезивање у држави резидентности).

АРХИВА

ereste