Računovodstvena praksa

Износи ослобођени, односно изузети од опорезивања порезом на доходак грађана

 

Врста накнаде / примања

Износ који се неће опорезовати
од 1. фебруара 20
20.
до 31. јануара 20
21.

(„Сл. гласник РС",
бр.
5/20)

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2019.
(„Сл. гласник РС",
бр. 4/18)

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.988,00 дин.

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.914,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

до износа
од
2.394,00 дин.

до износа
од 2.349,00 дин.

3.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом на службеном путу

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.980 дин. месечно

до износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог са бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.850 дин. месечно

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

до 39.881,00 дин.

до 39.137,00 дин.

5.

Јубиларна награда

19.939 дин. годишње

19.567 дин. годишње

6.

Поклони деци запослених старости до 15 година поводом Нове године или Божића

9.970 дин. годишње по једном детету

9.784 дин. годишње по једном детету

7.

Солидарна помоћ за случај рођења детета

до висине просечне зараде исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку Завода за статистику
(до 82.257 дин.)

8.

Помоћ у случају смрти члана породице запосленог

до 69.789,00 дин.

до 68.488,00 дин.

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог

до 69.789,00 дин.

до 68.488,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

до 30.570 дин. месечно

од 1.1.2020. до 30.000,00
(до 11.741 дин. месечно)

3.

Хранарина спортистима аматерима

до 9.970,00 месечно

до 9.784,00 месечно

4.

Накнада за рад чланова избoрних комисија и накнада за рад на попису становништва

5.353 дин.

5.253 дин

5.

Новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца

13.248 дин.

13.001 дин.ф

Износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

5.984

5.872

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)

5.984

5.872

Износ из члана 85. ст. 1. тач. 11) Закона о порезу на доходак грађана

1.

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

13.248

13.001

АРХИВА

ereste