Računovodstvena praksa

Цензуси за остваривање права на дечији додатак и износи дечијег додатка

Цензуси за остваривање права на дечији додатак

 

Одредбама чл. 2 - 4. Уредбе о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка ("Сл. гласник РС", бр. 54/18), прописани су цензуси за остваривање права на дечији додатак, чији износи су дати у следећој табели:

 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 Износ цензуса (динара)

Увећан износ цензуса

%

динара

Члан 2.
Уредбе

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од

8.982,00

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) - 3) Закона

 

30%

11.676,60

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4) - 7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

10.778,40

Члан 3. Уредбе

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона

2,83

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) - 3) Закона

 

30%

3,68

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4) - 7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

3,39

Члан 4. Уредбе

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона

6,61

 

 

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1) - 3) Закона

 

30%

8,58

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4) - 7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

7,92

    

Напомена:  Цензуси за остваривање права на дечији додатак усклађују се 1. јануара и 1. јула почев од 2019. године


Износи дечијег додатка

   

Према чл. 6. Уредбе о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка ("Сл. гласник РС", бр. 54/18), висина дечијег додатка дата је у следећој табели:

  

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
(од 1. јануара 2019. године)

ИЗНОС

Дечији додатак за дете за које је остварено право

2.994,00

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље

+ 30% (3.892,20)

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја

+ 50% (4.491,00)

Дечији додатак за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80%

+ 80% (5.389,20)

   

Напомена: Износи дечијег додатка усклађују се 1. јануара и 1. јула почев од 2019. године

 

 

АРХИВА

ereste