Улагања која закупац врши у изнајмљени објекат за сопствени рачун нису предмет опорезивања ПДВ

Министарство финансија потврдило став Рачуноводствене праксе у вези са пореским третманом улагања која закупац, за сопствени рачун, врши у изнајмљени објекат.

  

У наставку цитирамо Мишљење Министарства финансија које је издато на наш захтев (текст захтева који смо упутили надлежном министарству објављен је у РП, бр. 18/07, стр. 74):

 

МФ, бр. 413-00-1227/2007-04, од 03.12.2007.

 

Одредбом члана 3. Закона о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05 и 61/07 - у даљем тексту: Закон) прописано је, да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања. делатности, као и увоз добара у Републику.

  

Промет услуга, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 5. став 1. Закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона.

 

Сходно наведеним законским одредбама, када је уговором о закупу предвиђено право закупца да врши одређена улагања у закупљени објекат за сопствени рачун и да исти врати у првобитно стање приликом престанка уговора о закупу, при чему улагања која врши не утичу на висину закупнине која је утврђена у складу са тржишним принципима, у том случају, обвезник ПДВ - закупац нема обавезу да, по завршетку улагања у закупљени објекат, обрачуна и плати ПДВ, с обзиром да се ме ради о промету услуге која је предмет опорезивања ПДВ.

 

Међутим, ако по престанку уговора о закупу закупац не врати објекат у првобитно стање, већ закуподавац плати закупцу накнаду за извршено улагање, обвезник ПДВ - закупац дужан је да за извршени промет услуге улагања у закупљени објекат обрачуна ПДВ по пореској стопи од 18% на основицу утврђену одредбама члана 17. Закона, као и да обрачунаш ПДВ плати у складу са Законом. Такође, обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ постоји и ако закупац без накнаде изврши закуподавцу промет услуге улагања у закупљени објекат, при чему се у овом случају основица за обрачун ПДВ утврђује у складу са одредбама члана 18. ст. 1. и 2. Закона.

   

При томе напомињемо да, чињенично стање од утицаја на постојање и висину пореских обавеза у сваком конкретном случају, утврђује и цени надлежни порески орган, у складу са начелима утврђеним прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

 

Према томе, као што је већ писано у РП, бр. 18/07, закупац који плаћа закупнину према тржишним принципима, а улагања на закупљеном објекту врши за сопствени рачун, није дужан да обрачуна ПДВ по завршетку улагања у закупљени објекат.

 

Обавеза закупца да обрачуна ПДВ по основу извршених улагања може да настане, али тек по истеку уговора о закупу. Опширније видети у тексту који је објављен у РП, бр. 1/08.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste