Попуњавање Обрасца ППП

У „Рачуноводственој пракси" бр. 1/08, страна 142, у оквиру написа: Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима по одбитку, изнели смо наш став да у колону 3 - део II. Обрасца ППП, треба унети бруто зараду умањену за неопорезив износ од 5.000, односно 5.050 динара, имајући у виду да се од 1. јануара 2007. године основица за порез умањује за 5.000 динара у складу са одредбама члана 15а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 65/06, у даљем тексту: Закон).  

Након овог нашег написа, Пореска управа - Централа, дала је Обавештење број: 43-52/2008-18, од 15.1.2008. године, о начину попуњавања колоне 3 - Опорезиви приход, део II. Обрасца ППП - Подаци о примаоцу прихода из радног односа, према којем се попуњавање врши на начин на који смо навели у „Рачуноводственој пракси" бр. 1/08.

Наиме, према овом обавештењу, опорезивим приходом из колоне 3 обрасца ППП, сматра се исплаћена, односно остварена зарада из радног односа из члана 13. до 14б Закона о порезу на доходак грађана. Основица пореза за запослене чини зарада из члана 13. став 1. и члана 14. до 14б Закона, умањена за износ 5.000 динара месечно, сагласно члану 15а Закона. У складу са наведеним, у колону 3 -  део II. Обрасца ППП треба унети основицу пореза на зараде, а не основицу за обрачун доприноса за социјално осигурање.  

Напомињемо, да се износ од 5.000 динара, за који се врши умањење зараде, усклађује једном годишње са стопом раста цена на мало, тако да приликом попуњавања колоне 3 треба узети износ за који се вршило умањење зараде приликом обрачунавања пореза у току 2007. године - 5.000 динара, односно 5.050 динара. 

Поред наведеног обавештења Пореске управе, Министарство финансија, као надлежан орган, дало је своје Објашњење о начину исказивања података у ППП у делу који се односи на висину прихода од зараде, бр. 414-00-006/2008-04, од 21.1.2008. године, којим се такође потврђује наш став изнет у „Рачуноводственој пракси", бр. 1/08, односно да у колону 3 - део II. Обрасца ППП треба унети податак о висини зараде из чл. 13. до 14б Закона, умањене за неопорезиви износ од 5.000, односно 5.050 динара, који представља опорезиви износ зараде на који је обрачунат и плаћен порез на доходак грађана на зараду у 2007. години.    

У наставку дајемо текст Обавештења Пореске управе и Објашњење Министарства финансија.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Централа
Сектор за контролу
Број: 43-52/2008-18
15.01.2008. године
Београд

ПОРЕСКА УПРАВА

ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ
-Директору-

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
-Директору-

У циљу појашњења категорије "Опорезивог прихода" из члана 5. став 3. тачка 3. Правилника о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода, наводимо следеће:

У обрасцу појединалне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода, у део II - Подаци о примаоцу прихода из радног односа, колону 3 обрасца - Опорезиви приход - уноси се остварени приход из радног односа, то јест зарада из члана 13. до 14б. Закона о порезу на доходак грађана.

Опорезивим приходом из колоне 3 обрасца ППП сматра се исплаћена, односно остварена зарада из радног односа из члана 13. до 14б. Закона о порезу на доходак грађана. Основица пореза на зараде за запослене чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б Закона о порезу на доходак грађана, умањена за износ 5.000 динара месечно, сагласно чл. 15а истог Закона.

Напред наведено значи да се у део II, колону 3 Обрасца ППП уноси основица пореза на зараде, а не основица за обрачун доприноса за социјално осигурање.

Са садржајем наведеног дописа потребно је, одмах по пријему, обавестити све органиѕационе јединице из оквира ваше надлежности.

Овај допис налази се на адреси: контрола/канцеларијска/центрима, под називом ППП-Опорезив приход.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Жарко Савић

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број: 414-00-006/2008-04

21.1.2008. године

Београд

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник

РС'', бр. 79/05 и 101/07), Министар финансија доноси

 

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е

о исказивању података у појединачној пореској пријави

у делу који се односи на висину прихода од зараде

 

Правилником о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и

плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода (''Сл. гласник РС'', број 128/03 . у даљем тексту: Правилник) прописан је образац појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода . физичког лица, односно о обрачунатом и плаћеном порезу на добит предузећа по одбитку на терет примаоца прихода . правног лица.

  Појединачну пореску пријаву на Обрасцу ППП - Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода, исплатилац прихода, као порески платац, подноси Пореској управи . организационој јединици на чијој територији је седиште пореског плаца.

 

Одредбом члана 5. Правилника, Део II. Подаци о примаоцима прихода из радног односа . физичким лицима, тачка 3), прописано је да се у колону 3 уноси зарада из чл. 13. и 14. Закона о порезу на доходак грађана - ''Службени гласник РС'', бр. 24/01 и 80/02.

 

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана. (''Службени гласник РС'', број 62/06), који је у примени од 1. јануара 2007. године, додат је нови члан 15а Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон) којим је у ставу 1. прописано да основицу пореза на зараде из чл. 13. до 14б овог закона чини исплаћена, односно остварена зарада.

 

Према одредби става 2. тог члана основицу пореза на зараде за запослене у смислу закона који уређује рад, чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б Закона, умањена за износ од 5.000 динара месечно, док усклађени износ које се примењује од 1. фебруара 2007. године износи 5.050. динара.

 

Имајући у виду наведене одредбе Закона и Правилника, као податак који се исказује у Обрасцу ППП, у делу II. у колони 3 . Опорезиви приход, треба унети податак о висини зараде из чл. 13. до 14б Закона умањене за неопорезиви износ од 5.000, односно 5.050 динара, који представља опорезиви износ зараде на који је обрачунат и плаћен порез на доходак грађана на зараду у 2007. години.

 

МИНИСТАР

др Мирко Цветковић


АРХИВА ВЕСТИ

ereste