Решење о номиналним износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

Министарство рада и социјалне политике, на основу чл. 15.22. и 37. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02 и 115/05) члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05) и члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица ("Службени гласник РС", бр. 20/92) доноси

 

РЕШЕЊЕ
о номиналним износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак (041-00-164/2008-129, од 01.10.2008)

 

IНоминални износи права* Редован износ Увећан износ

1.

Родитељски додатак од 01. котобра 2008.

 

- за прво дете - једнократно
- за друго дете - 99.065,18 у 24 рате
- за треће дете - 178.309,16 у 24 рате
- за четврто дете - 237.743,05 у 24 рате

25.333,92
рата - 4.127,72
рата - 7.429,55
рата - 9.905,96

 

2.

Дечији додатак за септембар 2008. (прво, друго, треће и четврто дете)

1.707,95

2.220,33

3.

Новчана помоћ мајкама избеглицама за септембар 2008.

3.467,00

 

II

Цензус за остварење права на дечији додатак од 01.10.2008.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

5.453,77

6.544,52

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
- члан 19. став 1. тачка 1. Закона
- члан 19. став 1. тачка 2. Закона


2,35
5,49


2,82
6,58

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

1.

За смештај једног детета

10.767,57

 

2.

За смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

6.626,20

 

   

1. Ако још увек има корисника, који су право на родитељски додатак остварили на основу Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02), за њих се исплате врше једнократно и у износима: за другодете 98.625,00; за треће дете 177.520,00 и четврто дете 236.690,00 дин.

   

2. Права из тачке 1. и 2. овог решења усклађују се месечно са трошковима живота, а права из тач. 2. и 3. два пута годишње, и то: 1. априла и 1. окобра, а право из тачке 3. утврђује се месечно у зависности од кретања просечне зараде у Републици Србији.

    

3. Исплату средстава за права наведена у тачкама 1-3. овог решења, вршити на терет средстава буџета Републике Србије опредељених Законом о буџету РС за 2008. годину ("Службени гласник РС", бр. 123/07), раздео 19 - Министарство рада и социјалне политике, функција 040 - Породица и деца

   

4. Решење доставити службама дечије заштите у општинама, односно у градовима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste