Проширена је примена Општег колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије

Министар рада и социјалне политике донео је Одлуку о примени Општег колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 104/08), која ступа на снагу 19. новембра 2008. године, а примењује се од 1. јануара 2009. године.

    

Одлуком се утврђује да се Општи колективни уговор, почев од 1. јануара 2009. године, примењује на све послодавце на територији Републике Србије. До сада, примена Општег колективног уговора била је обавезујућа само за чланове уније послодаваца.

   

У „Сл. гласнику РС", бр. 104/08, објављен је Анекс I Општег колективног уговора, којим су извршене измене у члану 32. Општег колективног угвора, а које се примењују од 1. јануара 2009. године.

   

Измене у члану 32. Општег колективног уговора, односе се на:

 

- „топли оброк", који је утврђен у износу од 15% просечне месечне зараде у Републици (уместо досадашњих 20% те зараде);

   

- регрес за коришћење годишњег одмора, који износи 75% просечне месечне зараде у Републици (уместо једне просечне зараде у Републици, колико је било до сада).

   

Према томе, овим изменама, које се примењују од 1. јануара 2009. године, смањена је обавеза послодавца за исплату „топлог оброка" за 5 процентних поена, као и регреса за коришћење годишњег одмора за 25 процентних поена од досадашњег права.

   

У вези са доношењем наведених прописа објавићемо напис у приручнику Рачуноводствена пракса, бр. 22/08, који се налази у припреми за штампу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste