Актуелности у вези са годишњим финансијским извештајем за 2008.

У Рачуноводственој пракси, бр. 22-23/08, објавили смо текст о изменама МРС 39 - Финансијски инструменти: признавање и вредновање и МСФИ 7 - Финансијски инстурменти: обелодањивања.

    

Овим текстом, практично смо обавестили претплатнике, стручну јавност, Министарство финансија, као и друге надлежне институција Републике Србије о изменама наведених стандарда и неопходности усаглашавања прописа из области рачуноводства. У том циљу, Савез рачуновођа и ревизора Србије, који је од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (у даљем тексту: Одбор) овлашћен да преводи МСФИ и другу професионалну регулативу, извршио је превод поменутих стандарда и доставио их Одбору у новембру ове године.

   

Одбор, односно Фондација Комитета за Међународне рачуноводствене стандарде проследила је Министарству финансија текстове превода ради објављивања. У складу са тим, министар финансија донео је Решење којим се утврђују измене МРС 39 и МСФИ 7.

   

Решење министра финансија и текстови превода наведених стандарда објављени су у "Сл. гласнику РС", бр. 116/08 и примењиваће се приликом састављања годишњег финансијског извештаја за 2008. годину. Практична примена ових измена детаљно је објашњена у поменутим текстовима, као и у другом издању приручника: Практична примена МСФИ у Републици Србији.  

   

У циљу усаглашавања са МСФИ, односно изменама наведених стандарда, у припеми су измене и допуне неколико подзаконских аката донетих на основу Закона о рачуноводству и ревизији.

   

Према нашим сазнањима, до краја године очекује се објављивање следећих правилника:

   

За привредна друштва, заруге, друга правна лица и предузетнике:

   

1) Правилник о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, и

   

2) Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.

 

За берзе и брокерско дилерска друштва: 

   

1) Правилник о изменама и допунама Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за берзе и брокерско - дилерска друштва, и

   

2) Правилник о изменама и допунама Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја за берзе и брокерско - дилерска друштва.

   

Дакле, очекује се да ће се годишњи финансијски извештај за 2008. годину састављати на новим обрасцима и уз делимичне измене, односно допуне Контног оквира.

   

У припреми је нови број Рачуноводствене праксе, у којем ћемо објавити детаљна објашњења о практичној примени наведених правилника, одмах након њиховог објављивања.

   

Напомињемо да ће после новогодишњих празника из штампе изаћи нови бројеви РП у којима ће бити објављене детаљне инструкције о састављању годишњег финансијског извештаја, утврђивању пореза на добит и примени нових прописа. О свему томе биће речи и на предстојећим семинарима који се одржавају у периоду од 19. јануара до 2. фебруара 2009. године. Програм семинара и распоред по градовима биће објављени на страници Семинари и нашим наредним издањима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste