Буџетски корисници - Нове основице за плате (март/април 2008. године) и Једнократне исплате у априлу 2008. године

На основу члана 3. став 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС" бр. 34/01 и 62/06), и члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС" бр. 55/05 и 71/05), Влада Републике Србије, на својој седници од 17. априла 2008. године, донела је низ Закључака о повећању основица за исплату плата, као и могућност једнократне исплате запосленима.

    

1. ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА

  

1.1.  Обрачун и исплата од плате за МАРТ 2008. године

 

Закључком 05 Број: 120-1554/2008-4 утврђене су основице за обрачун и исплату плата (са припадајућим порезом и доприносима) запослених које се финансирају из буџета Републике Србије. Нове основице примењиваће се од плате за март 2008. године, и то за следеће делатности:

 

Ред. бр.

Јавне службе

Износ нето основице

1

2

3

1

Основно и средње образовање

 2.116,66 Дин.

Ученички и студентски стандард

Установе културе

Заводи за социјалну заштиту основани у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана

Заводи основани у складу са Законом о основама система образовања и васпитања

Центри за социјални рад

Установе социјалне заштите за смештај корисника 

Остале јавне службе

Више и универзитетско образовање

2

а) Стручна служба Националне службе за запошљавање 

б) Стручнe службe Републичког завода за здравствено осигурање 

в) Стручнe службe републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурањe 

Напомена: За ове службе основица се утврђује према примадајућим групама послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...91/07)

I група    3.214,17 

II група   3.048,75      III група  2.116,66

   

1.2.  Обрачун и исплата од плате за АПРИЛ 2008. године

 

Закључком 05 Број: 120-1555/2008-2 утврђена је основице за обрачун и исплату плата (са припадајућим порезом и доприносима) запослених у здравственој делатности, која износи 2.116,66 динара.

   

Нова основица примењиваће се од плате за април 2008. године.

    

2. ЈЕДНОКРАТНЕ ИСПЛАТЕ У АПРИЛУ

    

2.1. За оне чије се плате финансирају из буџета Републике Србије

   

Закључком 05 Број: 121-1615/2008-2, Влада је усвајила Информацију о једнократној исплати.

   

Једнократна исплата може да се изврши у априлу 2008. године, и то:

 

- У износу од 3.000,00 динара по запосленом у области образовања;

- У износу који није већи од 5.000,00 динара: 

   - државним службеницима и намештеницима

   - запосленим у центима за социјални рад и у установама за смештај корисника;

   - запосленим у установама физичке културе;

   - запосленим у Министарству унутрашњих послова;

   - запосленим у Безбедносно-информативној агенцији;

   - ненаставно особље у области образовања.

 

2.2. Запослени у здравственој делатности

 

У складу са Закључком 05 Број: 121-1615/2008-2, једнократна исплата износу од 3.000,00 динара по запосленом може да се изврши у априлу 2008. године, и за запослене у здравственој делатности.

   

2.3. Обезбеђење извора финансирања и апропријације

 

- Директни и индиректни корисници буџетских средстава:

   - који остварују сопствене приходе, у складу са законом, могу извршити једнократну
     исплату из остварених сопствених прихода до 15.000,00 динара нето по запосленом;

   - који не остварују сопствене приходе, извршиће једнократну исплату са економске
     класификације 416 - Награде, бонуси и остали расходи или са економске
     класификације 414- Социјална давања запосленима, а средства је могуће
     обезбедити преусмеравањем апропријације до 5%
.

   - Корисницима буџетских средстава који у Закону о буџету Републике Србије за
     2008. године
немају предвиђену апропријацију економске класификације 416 -

     Награде, бонуси и остали расходи, иста ће се отворити коришћењем текуће
     буџетске резерве - што је и учињено
доношењем Решења о употреби средстава
     текуће буџетске резерве
, које је објављено у
„Службеном гласнику РС" бр. 41/08 од
     18. априла 2008. године
.

   

3. ТЕРИТОРИЈАЛНА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 120-1553/2008-2, утврђене су нове основице за обрачун и исплату плата и препорука за једнократну исплату.

   

3.1. Обрачун и исплата од плате за АПРИЛ 2008. године

   

Само плате изабраних, постављених и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединица локалне самоуправе, почев од плате за април 2008. године обрачунаваће се и исплаћивати по нето основици (са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање), и то:

 

- за изабрана лица - 8.761,51 динара

- за постављена лица - 1.885,53 динара

- за запослене - 2.056,19 динара.

   

Поред овог, основица запослених може се увећавати и по основу квалитета и резултата рада, почев од плате за април 2008. године, за - нето 411,24 динара. Функционер који руководи одредиће запослене којима се за обрачун и исплату плата примењује увећана основица, с тим што тако одређен број не може прећи 50% од укупног броја запослених. Основица се одређује запосленима тромесечно  према утврђеној динамици у 2005. години.

   

3.2. Награда за посебне резултате рада на основу процењених уштеда и рационализације у функционисању органа

   

Овим Закључком, препоручује се органима територијалне аутономије и органима јединица локалне самоуправе да се (само) постављеним лицима и запосленима, једнократно, у априлу 2008. године омогући исплата награде за посебне резултате рада у нето износу од 5.000,00 динара по запосленом са економске класификације 416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи, а на основу процењених уштеда и рационализације у функционисању органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, у складу са средствима обезбеђеним одлукама о буџету територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе за 2008. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste