Шта се сматра прекограничним прометом робе и услуга по основу којег се исплата, односно наплата може извршити у девизама

Једно од актуелних питања које се поставља ових дана је да ли се може извршити плаћање непосредно у девизама када нерезидент пружа услугу резиденту у оквиру територије Републике Србије, као и обрнуто тј. да ли се може извршити наплата у девизама у случају услуге коју је резидент Србије пружио нерезиденту на територији Републике Србије. Дилема у вези са овим питањем постоји због тога што је чланом 2. Закона о спољнотрговинском пословању спољна трговина дефинисана као прекогранични промет робе и услуга. Ова дефиниција је разлог због којег поједине банке оспоравају плаћања, односно наплату у девизама у случају када нема прекограничног промета, већ се услуга пружа на територији Републике Србије.

   

Међутим, цитирану одредбу треба шире тумачити, тако што се спољна трговина дефинише као прекогранични промет робе и услуга у смислу преноса одређеног права над робом или пружања услуга између лица чија седишта се налазе на територијама различитих земаља, без обзира на место где се роба налази или где је пружена услуга, а у складу са правилима Светске трговинске организације.

    

Претходно наведено је у складу са Мишљењем Министарства за економске односе са иностранством бр. 180-011-00-19/2007-02, од 10.04.2007. године, које је објављено само у новом броју Рачуноводствене праксе, бр. 14/08, стр. 97.

   

Према поменутом Мишљењу Министарства за економске односе, сматраће се да се ради о спољнотрговинском послу, односно да је домаће лице извезло услугу у следећим случајевима:
1. када домаће лице из Србије пружи услугу страном лицу на територији било које друге државе;
2. када домаће лице на територији Републике Србије или територији било које друге земље пружи услугу страном лицу;
3. када домаће лице преко физичког лица пружи услугу страном лицу на територији Републике Србије или територији било које друге земље.

    

На исти начин се утврђује постојање спољнотрговинског посла у случају када нерезидент пружа услугу резиденту на територији Републике Србије. То значи да, у ситуацији када нерезидент пружи услугу резиденту на домаћем тржишту, резидент може плаћање такве услуге извршити у девизама.

    

Опширније у новом броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste