Усклађени су износи накнада за упис у одговарајући регистар односно за добијање дозволе према закону о дувану

Законом о дувану (Службени гласник РС", број 101/05 и 90/07 - у даљем тексту: Закон), прописане су накнадеза упис у одговарајући регистар и за добијање дозволе према овом закону.

   

Одредбом члана 32. став  4, члана 40. став  4, члана 45. став 2. и члана 54. став 4.  Закона, прописано је да се износи накнада усклађују полугодишње стопом раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

  

Сагласно томе, а на основу овлашћења из овог закона Влада Републике Србије  објавила је усклађене износе ових накнада на основу података Републичког завод за статистику, и то:

- за упис у регистар произвођача
дуванских
производа (члан 32. став 3)     12.457.151,31 динара;

за упис у регистар трговаца на велико 
дуванским производима (члан 40. став 3)   6.228.576,21 динара;

- за добијање дозволе за обављање
делат
ности трговине на мало дуванским 
производима (члан 45. став 1. тачка 4)      8.967,57 динара;

- за упис у регистар увозника дувана, односно
дуванских производа (члан 54
.став 3)       6.228.576,21 динара.     

  

Усклађени износи накнада објављени су у «Службеном гласнику Републике Србије» број 73/08.    


Усклађени износи накнада ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије". 


Према томе од 9. августа 2008. године, произвођачи дуванских производа, трговци на велико дуванским производима, трговци на мало дуванским производима и увозници дувана, односно дуванских производа дужни су да уплате усклађене износе накнада за упис у одговарајући регистар односно за добијање дозвола.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste