Решење о номиналним износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

Министарство рада и социјалне политике, на основу чл. 15.22. и 37. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02 и 115/05) члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05) и члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица ("Службени гласник РС", бр. 20/92) доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

о номиналним износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

IНоминални износи права* Редован износ Увећан износ

1.

Родитељски додатак од 01 августа 2008.

 

- за прво дете - једнократно
- за друго дете - 95.558,18 у 24 рате
- за треће дете - 171.996,87 у 24 рате
- за четврто дете - 229.326,76 у 24 рате

24437,08
рата - 3-981.59
рата - 7.166,54
рата - 9.555,28

 

2.

Дечији додатак за јул 2008. (прво, друго, треће и четврто дете)

1.707,95

2.220,33

3.

Новчана помоћ мајкама избеглицама за јул 2008.

3.421,00

 

II

Цензус за остварење права на дечији додатак од 01.08.2008.

а.

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона

5.399,72

6.479,67

б.

Цензус за остварене приходе од пољопривреде
- члан 19. став 1. тачка 1. Закона
- члан 19. став 1. тачка 2. Закона


2,35
5,49


2,82
6,58

III

Накнада за рад хранитеља

 

 

1.

За смештај једног детета

10.611,00

 

2.

За смештај двоје и више деце (нето износ по детету)

6.530,00

 

   

1. Ако још увек има корисника, који су право на родитељски додатак остварили на основу Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02), за њих се исплате врше једнократно и у износима: за другодете 97.647,00; за треће дете 175.761,00 и четврто дете 234.345,00 дин.

   

2. Права из тачке 1. и 2. овог решења усклађују се месечно са трошковима живота, а права из тач. 2. и 3. два пута годишње, и то: 1. априла и 1. окобра, а право из тачке 3. утврђује се месечно у зависности од кретања просечне зараде у Републици Србији.

    

3. Исплату средстава за права наведена у тачкама 1-3. овог решења, вршити на терет средстава буџета Републике Србије опредељених Законом о буџету РС за 2008. годину ("Службени гласник РС", бр. 123/07), раздео 19 - Министарство рада и социјалне политике, функција 040 - Породица и деца

   

4. Решење доставити службама дечије заштите у општинама, односно у градовима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste