Информација о просечној годишњој заради исплаћеној у 2008. години са подацима који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

 У «Службеном гласнику Републике Србије», број 6/09, од 26. јануара 2009. године, Републички завод за статистику објавио је податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2008. години.

   

Овај податак користи се као основ за утврђивање:

  

  неопорезивог износа дохотка на који се не плаћа годишњи порез на доходак грађана;

•  дохотка за опорезивање као граничника за опорезивање дохотка и примену пореске стопе од 10%, односно 15% на пореску основицу; и

  личних одбитака за које се умањује основица годишњег пореза на доходак грађана. 

  

Према подацима Републичког  завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији која је исплаћена у 2008 години износи 548.088 динара.

 

   

На основу податка о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2008. години, утврђени су подаци, који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, у износима из следећег прегледа:

  

  

Редни број

Опис

Износ

1.

Просечна годишња зарада исплаћена у Републици у Републици у 2008. години

548.088

2.

Неопорезиви износи:

2.1.

Резиденти - троструки износ просечне годишње зараде

1.644.264

2.2.

Странци резиденти запослени код резидентног лица - петоструки износ просечне годишње зараде

2.740.440

2.3.

Резиденти упућени у иностранство - петоструки износ просечне годишње зараде

2.740.440

3.

Доходак за опорезивање (опорезиви приходи умањени за неопорезиви износ са р. бр. 2):

 

3.1

Резиденти - шестоструки износ просечне годишње зараде

3.288.528

3.2.

Странци резиденти запослени код резидентног лица - осмоструки износ просечне годишње зараде

4.384.704

3.3.

Резиденти упућени у иностранство - осмоструки износ просечне годишње зараде

4.384.704

4.

Лични одбици:

4.1

За пореског обвезника - 40% просечне годишње зараде

219.235

4.2.

За издржаваног члана породице - 15% просечне годишње зараде

82.213

5.

Пореска стопа:

5.1.

За износ дохотка за опорезивање до висине шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде умањеног за личне одбитке

10%

5.2.

За износ дохотка за опорезивање преко шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде

15%

     

О годишњем порезу на доходак грађана за 2008. годину написан је посебан текст у Рачуноводственој пракси број 6/09, са детаљним објашњењима битним за утврђивање годишњег пореза за 2008. годину и подношења пореске пријаве.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste