Усклађени неопорезиви износи који се примењују од 1. фебруара 2009. године

Динарски износи из члана 9, члана 18, члана 21а, члана 83. став 5. тачка 1) и члана 101а Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 10/07), усклађују се годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, сагласно одредбама члана 12а овог закона. Усклађене динарске износе објављује Влада, а примењују се од првог дана наредног месеца по објављивању.

   

С обзиром на то да је с топа раста цена на мало у 2008. години износила 6,8% (Сл. гласник РС, бр. 123/08), усклађени динарски износи, који се примењују од 1. фебруара 2009. године износе:

  

Р. бр. О П И С

Неопорезиви износи у динарима

  

Који се примењују од 1. фебруара 2009.

Који су се примењивали до 31. јануара 2009.

1

2

3

4

I

Неопорезиви износ који се изузима из зараде запосленог

 

 

1.

Неопорезиви износ из зараде (чл. 15а став 2 и 101а ст. 1, 3, 4. и 5 )

 

5.938

 

5.560

II

Неопорезиви износи из члана 9 . став 1 .

 

 

1.

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника - тачка 9)

 

41.155

 

38.535

2.

Стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)

 

7.055

 

6.606

3.

Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - тачка 13)

 

 

5.879

 

 

5.505

III

Неопорезиви износи из члана 18 . став 1 .

 

 

 

1.

Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају - тачка 1)

 

2.352

 

2.202

2

Дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)

 

1.411

 

1.321

3.

Накнада трошкова превоза на службеном путовању сопственим возилом - тачка 4)

 

4.115

 

3.853

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 5)

 

 

23.517

 

 

22.020

5.

Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића - тачка 6)

 

5.879

 

5.505

6.

Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад - тачка 7)

 

11.759

 

11.010

IV

Неопорезиви износ из члана 21а

 

 

1.

Премија добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд ( усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

 

 

3.528

 

 

3.303

V

Неопорезиви износ из члана 83. став 5.

 

 

1.

Појединачно остварен добитак од игара на срећу

 

17.638

 

16.515

 

Напомена: Усклађени неопорезиви износи се примењују на све исплате које се врше после 1. фебруара 200 9 . год и не без обзира за који месец се врши исплата, осим за исплате заосталих зарада за месеце пре децембра 2006. године, на које се примењује обрачун пореза по старим прописима, а то је стопа пореза од 14% без умањења непорезивог износа из зараде.

 

Очекује се да Влада утврди ове износе, који ће потом бити објављени у „Сл. гласнику РС".

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste