Саопштење Пореске управе о брисању из евиденције обвезника ПДВ

На интернет страници http://www.poreskauprava.sr.gov.yu/, објављено је Саопштење Пореске управе у вези са брисањем из евиденције обвезника ПДВ, које преносимо у целини, а затим коментаришемо.

  

  
      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
        ПОРЕСКА УПРАВА
          05.01.2009. год.
             Б е о г р а д

  

СВИМ МЕДИЈИМА

  

САОПШТЕЊЕ

  

Пореска управа обавештава пореске обвезнике да ће брисање обвезника из евиденције ПДВ по службеној дужности, бити обављено, уколико је обвезник ПДВ у 2008. години остварио укупан промет у износу мањем од 2.000.000 динара.

Обвезницима који су се при отпочињању обављања делатности евидентирали за ПДВ током 2008. године, износ укупног промета утврђује се сразмерно периоду обављања делатности у 2008. години.

  

Мали обвезници и пољопривредници брисаће се из евиденције обвезника за ПДВ, по истеку две календарске године, уколико у другој календарсдкој години остваре промет у укупном износу мањем од 2.000.000 динара.

   

Обвезнике који су у 2008. години остварили промет мањи од 2.000.000 динара Пореска управа ће брисати из евиденције за ПДВ са 31.12.2008. године, а потврду о брисању издаће после спроведеног поступка.

   

У смислу Закона о ПДВ укупан промет, дефинисан је као укупан промет добара и услуга, осим промета опреме и објеката за вршење делатности . Износ ПДВ који је наплаћен од купаца као саставни део укупне накнаде за извршени промет, уплате примљене у име и за рачун других лица, примљени аванси, кредити, позајмице, примљене донације, накнаде штете исплаћене од стране осигуравајућих друштава и др, не сматрају се прометом добара и услуга.

   

Порески обвезници које ће Пореска управа брисати из евиденције за ПДВ су дужни:

   

1) Да попишу залихе добара при чијој набавци је остварено право на одбитак претходног пореза, опреме и објеката за вршење делатности за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

   

2) Да обрачунају ПДВ садржан у залихама добара при чијој је набавци остварено право на одбитак претходног пореза и утврђен износ исправљеног одбитка претходног пореза као и да исти искажу у ПДВ пријави која се односи на последњи порески период за 2008. годину, а коју су дужни да доставе до 10.01.2009. године Пореској управи;

   

3) да ускладе пореске стопе у својим фискалним касама, почев од 01.01.2009. године, у делу који се односи на словну ознаку пореске стопе која после 01.01.2009. године треба да носи искључиво ознаку пореске стопе «А»;

   

Порески обвезници који ће бити брисани по службеној дужности из евиденције ПДВ за промет добара и услуга који врше од 01.01.2009. године, не обрачунавају и не плаћају ПДВ.

   

Подсећамо да ПДВ обвезници који су брисани из евиденције ПДВ по службеној дужности, могу да се евидентирају у Регистару ПДВ обвезника, ако доставе евиденциону пријаву до 15.01.2009. године. Подношење евиденционе пријаве не доводи до престанка обавеза у смислу пописа залиха добара, утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза, плаћања износа оствареног одбитка ПДВ садржаног у залихама и др. Плаћени ПДВ који је садржан у залихама добара не може се користити као претходни порез.

   

Одељење за комуникацију
  

 

Коментар Саопштења

 

Прво, није јасно на којим одредбама прописа о ПДВ су засновани цитирани ставови, јер Саопштење не садржи позивање на било коју одредбу Закона о ПДВ или подзаконског акта.

 

Друго, према нашем мишљењу, поједини ставови изнети у Саопштењу, у директној су супротности са Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС", бр. 94/04, 108/05 и 120/08, у наставку текста: Правилник).

 

Посебно скрећемо пажњу на то да је одредбом члана 8. став 4. Правилника, прописано да приликом спровођења поступка брисања из евиденције обвезника ПДВ, надлежни порески орган води рачуна да не дође до двоструког опорезивања промета добара и услуга ПДВ, односно до неопорезивања.

 

Примена ове одредбе у случају обвезника ПДВ, који испуњава услове да буде брисан из евиденције по службеној дужности, али који подношењем нове евиденционе пријаве до 15. јануара 2009. године, наставља да обрачунава ПДВ, значила би да на залихе добара не треба да се обрачуна ПДВ. У супротном, уколико би ПДВ био обрачунат на залихе добара, а затим и приликом промета тих добара, јасно је да би дошло до двоструког опорезивања. Дакле, према нашем мишљењу, последњи став цитираног Саопштења , према којем: „Подношење евиденционе пријаве не доводи до престанка обавеза у смислу пописа залиха добара, утврђивања износа оствареног одбитка претходног пореза, плаћања износа оствареног одбитка ПДВ садржаног у залихама и др.", у директној је супротности са Правилником,

   

Треће, као што је раније истицано у Рачуноводственој пракси (бр. 24/08, 1/09, 2-3/09), Законом о ПДВ, као и новим чланом 7а став 1. Правилника, прописано је да ће надлежни порески орган извршити брисање обвезника из евиденције за ПДВ по службеној дужности, а по спроведеном поступку , што јасно упућује на то да брисању обвезника ПДВ треба да претходни поступак који се спроводи по службеној дужности од стране надлежног пореског органа. Међутим, према Саопштењу, Пореска управа ће брисати обвезнике ПДВ из евиденције за ПДВ са 31.12.2008. године, а потврду о брисању издаће после спроведеног поступка. На овај начин, Пореска управа је поступак, који би требало да се спроводи по службеној дужности, пребацила на обвезника ПДВ.

   

Имајући у виду претходно наведено, а пре свега у вези са обрачуном ПДВ на залихе, сматрамо да обвезници ПДВ на које се то односи, самостално треба да одлуче да ли ће поступити у складу са Законом о ПДВ или у складу са Саопштењем.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste