Најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара 2009. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

    

У „Сл. гласнику РС", бр. 6/09, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у  IV кварталу 2008. године, која износи 49.565 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара до 30. априла 2009. године износиће 17.348 динара (49.565 x 35%). Очекује се да Министар финансија утврди овај износ најниже месечне основице доприноса, који ће бити објављен у наредном броју „Сл. гласника РС".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste