Прописани су нови обрасци потврде о резидентности, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања.

У „Сл. гласнику РС", бр. 86/09, објављен је Правилник о обрасцу потврде о резидентности, који ступа на снагу 29. октобра 2009. године. Овим правилником, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: уговор) прописани су образац потврде о резидентности Републике Србије, као и образац потврде о резидентности друге државе са којом је закључен уговор.

  

Правилником су прописана два обрасца:

   

ПОР - 1 - Потврда о резидентности Републике Србије (за претходну/е годину/е, односно текућу годину - на српском/енглеском, односно српском/француском језику)

    

ПОР - 2 - Потврда о резидентности којом се доказује статус резидента друге државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања (за претходну/е годину/е, односно текућу годину - на српском/енглеском, односно српском/француском језику).


Према члану 2. Правилника,
статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, резидент доказује потврдом на обрасцу ПОР - 1, осим када се, према прописима друге државе са којом је закључен уговор, статус резидента доказује искључиво потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган те државе.

Према члану 3. Правилника, статус резидента друге државе са којом је закључен уговор нерезидент Републике Србије доказује код домаћег исплатиоца прихода, потврдом о резидентности  овереном код надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент, на обрасцу ПОР - 2.

   

Детаљнија објашњења о Правилнику биће објављена у новом броју Рачуноводствене праксе (21/09) који је у припреми. 

   

Нови обрасци су у примени од 29. октобра 2009. године и биће објављени и на овом сајту, на страници Обрасци. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste