Најнижа месечна основица доприноса од 1. новембра 2009. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/09), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

    

На основу објављених података о висини просечне месечне зараде исплаћене у трећем кварталу 2009. године, која износи 44.155 динара утврђен је износ најниже месечне основице доприноса. Износ најниже месечне основице ће бити објављен у једном од наредних бројева „Сл. гласника РС".

   

Најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. новембра до 31. јануара 2010. године износиће  15.454 динара (44.155 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste