Могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, који је објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 9/09, од 6. фебруара, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 7. фебруара 2009. године.

Суштина измена Правилника о Контном оквиру односи се прописивање могућности да обвезник одлучи да у годишњем финансијском извештају за 2008. годину ефекте обрачунатих курсних разлика и обрачунате валутне клаузуле не искажу као приход, односно расход текућег периода. Уместо тога, нето ефекат обрачунатих курсних разлика и обрачунате валутне клаузуле може се исказати на рачунима 499 - Остала пасивна временска разграничења и 289 - Остала активна временска разграничења.  

У наставку цитирамо одредбе Правилника:

 

На основу члана 15. став 2. тачка 1) Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС", број 46/06), Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

Члан 1.

У Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС", бр. 114/06 и 119/08), после члана 77. додају се чл. 77а, 77б и 77в који гласе:

„Члан 77а

Код састављања годишњег финансијског извештаја за 2008. годину правна лица и предузетници могу одлучити да ефекте обрачунате уговорене валутне клаузуле не искажу у финансијским приходима, односно расходима текућег периода.

У случају из става 1. нето ефекат обрачунате уговорене валутне клаузуле исказује се на рачунима 499 - Остала пасивна временска разграничења и 289 - Остала активна временска разграничења.

Сразмерни износ разграничених ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле из става 2. овог члана преноси се на рачуне 564 - Расходи по основу ефеката валутне клаузуле и 664 - Приходи по основу ефеката валутне клаузуле, на дан доспећа обавезе, односно потраживања по основу којих су ти ефекти обрачунати.

Члан 77б

Код састављања годишњег финансијског извештаја за 2008. годину правна лица и предузетници могу одлучити да ефекте обрачунатих курсних разлика по основу потраживања и обавеза у страној валути не искажу у приходима, односно расходима текућег периода.

У случају из става 1. нето ефекат обрачунатих курсних разлика исказује се на рачунима 499 - Остала пасивна временска разграничења и 289 - Остала активна временска разграничења.

Сразмерни износ разграничених курсних разлика из става 2. овог члана преноси се на рачуне 563 - Негативне курсне разлике и 663 - Позитивне курсне разлике, на дан доспећа обавезе, односно потраживања по основу којих су обрачунате.

Члан 77в

Правна лица која примењују Међународне рачуноводствене стандарде (МРС), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) у случају примене одредби чл. 77а и 77б овог правилника дужни су да код састављања финансијских извештаја за 2008. годину у Напоменама уз финансијске извештаје обелодане износе разграничених ефеката уговорене валутне клаузуле и разграничених курсних разлика."

Члан 2.

Правна лица и предузетници који су доставили одобрене финансијске извештаје за 2008. годину Народној банци Србије до дана ступања на снагу овог правилника, уколико одлуче да примењују његове одредбе, могу доставити измењене финансијске извештаје у року прописаном чланом 31. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС", број 46/06).

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

Прописна решење немају никакве везе са Међународним стандардима финансијског извештавања, напротив, представљају значајно одступање од њих. Ентитет који се буде определио да поступи у складу са изменама Правилника не може за своје финансијске извештаје да каже да су сачињени у складу са МСФИ. Међутим, чињеница је да ентитет може да се определи да примени решења из Правилника. 

Обрачунате курсне разлике и обрачунати ефекти валутне клаузуле односе се на потраживања и обавезе који нису доспели за плаћање на датум биланса стања. То су такозване нереализоване курсне разлике и ефекти валутне клаузуле. За разлику од њих, курсне разлике и ефекти валутне клаузуле који су настали у току године, приликом плаћања потраживања, односно наплате обавеза, имају карактер реализованих ефеката који су у току године признате као приходи и расходи периода и они се не могу разграничавати. 

 

На основу наведених одредаба Правилника произилази следеће:

1) одступање од захтева МРС 21 и МРС 39 није обавезно, већ се ради о могућности да ентитет својом рачуноводственом политиком одреди да обрачунате ефекте на дан 31.12.2008. године, изузетно, не искаже као расход, односно приход периода, него да нето ефекат искаже преко рачуна 289, односно рачуна 499;

2) могућност временског разграничења односи се на обрачунате ефекте курсне разлике и валутне клаузуле, независно од тога да ли су настале по основу краткорочних или дугорочних потраживања и обавеза у страној валути;

3) ако ентитет разграничи обрачунате ефекте курсних разлика и валутне клаузуле, дужан је да сразмерни износ пренесе на рачуне 563 - Негативне курсне разлике и 663 - Позитивне курсне разлике, односно рачуна 564 - Расходи по основу ефеката валутне клузуле и 664 - Приходи по основу ефеката валутне клаузуле, на дан доспећа обавезе, односно потраживања по основу којих су обрачунате;

4) у напоменама уз финансијске извештаје, ентитет који има обавезу да их састави, дужан је да обелодани износе разграничених ефеката курсних разлика;

5) правна лица и предузетници који су већ доставили одобрене финансијске извештаје за 2008. годину Народној банци Србије, могу доставити измењене финансијске извештаје до краја фебруара 2009. године.

Детаљније информације о наведеним изменама, са примерима књижења објављене су у нашем издању: Актуелне информације бр. 1/2009.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste