Уплатни рачуни за јавне приходе који се плаћају по решењу Пореске управе

   У „Сл. гласнику РС", бр. 26/09, објављен је Правилник изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу 15. априла 2009. године. У вези са доношењем овог правилника, објавили смо текст под називом: Измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, у Рачуноводственој пракси , бр. 10/09, страна 168.

   

У поменутом тексту, навели смо да су, између осталог, укинути пролазни рачуни прихода од физичких лица (рачун 846), тако да се уплата прихода од физичких лица врши на нове уплатне рачуне прописане у Прилогу 1, који је саставни део Правилника. У наставку дајемо преглед угашених пролазних рачуна и нових рачуна на које се, почев од 15. априла 2009. године, врши уплата прописаних обавеза.

 

Укинути пролазни рачун

Опис

Нови
уплатни
рачун

Опис

 

 

 

 

840-1846-22
                     

 

 

 

Пролазни рачун за уплату пореза, такси, самодоприноса на доходак грађана

 

 

 

840-711121843-25
                                   

Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу

840-711122843-32

Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу

 

840-711148843-20

Порез на приходе од непокретности на основу решења пореског органа

840-711149843-27

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу решења пореског органа

 

 

840-2846-29

 

Пролазни рачун за уплату доприноса за социјално осигурање власника пољопривредног земљишта

 

840-721312843-67

Допринос за ПИО физичких лица која су власници, односно имаоци права коришћења или плодоуживања пољопривредног и шумског земљишта

840-721321843--33

Допринос за здравствено осигурањеземљорадника који се баве пољопривредом ако нису запослени или не обављају самосталну делатност као основно занимање

840-3846-36

Пролазни рачун за уплату пореза на промет у паушалном износу

840-714138843-95

Порез на промет услуга у паушалном износу

 

 

 

 

 

840-4846-43

 

 

Пролазни рачун за уплату доприноса за социјално осигурање власника предузетничких радњи и за посебне категорије

 

 

840-721313843-74

Допринос за ПИО за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде

840-721325843-61

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи, на основу решења пореског органа

840-721331843-06

Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност

 

 

 

 

 

840-5846-50

 

 

Пролазни рачун за уплату доприноса за социјално осигурање такси превозника

 

 

840-721313843-74

Допринос за ПИО за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде

840-721325843-61

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи, на основу решења пореског органа

840-721331843-06

Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност

 

840-7846-64

Пролазни рачун за уплату доприноса за социјално осигурање запослених који обављају самосталну делатност из радног односа

-

-

840-8846 -71

Пролазни рачун за уплату јавних прихода на катастарски п риход

840-711146843-06

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства

 

 

Укинут је пролазни рачун 840-7846-64 - Пролазни рачун за уплату доприноса за социјално осигурање запослених који обављају самосталну делатност из радног односа, али Правилником није отворен одговарајући рачун 843, тако да се очекује прописивање новог рачуна, на којем ће се вршитит уплата доприноса за ПИО, по решењу пореског органа, за лица које се баве самосталном делатношћу, при чему су у радном односу код другог послодавца.

 

На пролазним рачунима предузетници су вршили уплату аконтације пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање, тако да се уплата аконтације, почев од 15. априла 2009. године, врши на нове уплатне рачуне прописане у Прилогу 1. У вези са наведеним, након доношења Правилника, појавиле су се недоумице у вези са рачуном за уплату доприноса за здравствено осигурање, јер су у Прилогу 1, прописана два рачуна за уплату доприноса за здравствено осигурање, са скоро идентитчним описом, и то:

 

Ред. бр.

Рачун

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позив на број одобрења

Приходи по припадности

1

2

3

4

5

6

7

228.

840-721323843-47
                       

Допринос за здарвствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача односно власника предузећа и радњи

53

1

ПУ

2/о, 4/о

230.

840-721325843-61

Допринос за здарвствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача односно власника предузећа и радњи, на основу решења пореског органа

53

1

ПУ

2/о, 4/о

   

У циљу разрешења насталих недоумица и ради јединственог поступања организационих јединица Пореске управе приликом практичне примене Правилника, Пореска управа, Сектор за наплату, сачинио је допис број: 43-01189-1/2009-16, од 4. маја 2009. године, који је прослеђен Сектору за контролу, Сектору за развој, Сектору за рачунарску подршку и Регионалном центру.

   

У овом допису се наводи да се уплата доприноса за здравствено осигурање, од стране предузетника, врши на уплатни рачун:

   

 

Ред. бр.

Рачун

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позив на број одобрења

Приходи по припадности

1

2

3

4

5

6

7

230.

840-721325843-61
                                       

Допринос за здарвствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача односно власника предузећа и радњи, на основу решења пореског органа

53

1

ПУ

2/о, 4/о

 

Напомињемо да смо у Рачуноводственој пракси бр. 10/09, на страни 169 дали упутство да се уплата доприноса за здравствено осигурање врши на поменути рачун.

   

У наставку дајемо преглед рачуна за уплату пореза и доприноса за предузетнике од 15. априла 2009. године

   

Рб. из досадашњег Прилога 1

Рачун

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позива на број одобрења

Приходи по припадности

1

2

3

4

5

6

7

2.

840-711121843-25
                                

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу

53

1

ПУ

1,2

3.

840-711122843-32

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу

53

1

ПУ

1,2

219.

840-721313843-74

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде

53

1

ПУ

4/о

230.

840-721325843-61

Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи, на основу решења пореског органа

53

1

ПУ

2/о, 4/о

231.

840-721331843-06

Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност

53

1

ПУ

4/о

   

С обзиром на то да се очекује прописивање новог рачуна за уплату доприноса за ПИО предузетника који обављају самосталну делатност из радног односа, као и прописивање рачуна за уплату средстава прикупљених по основу привременог смањења плата, односно нето накнада и других примања у складу са Законом о привременом смањењу плата у државној администрацији и јавном сектору („Сл. гласник РС", бр. 31/09), може се очекивати доношење нових измена Правилника, након чега ћемо објавити Збирку прописа - План рачуна за уплату јавних прихода.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste