Прописан је рачун за уплату доприноса за ПИО за предузетнике који су обавезно осигурани по другом основу

Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 37/09), који је ступио на снагу 23. маја 2009. године, прописан је рачун за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за лица која самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, а обавезно су осигурани по другом основу. За наведена лица, допринос за ПИО се плаћа по решењу Пореске управе, а уплата се врши на следећи рачун:

 

 

Рб. из Прило- га 1

Рачун

Опис

Ознака основа плаћа-ња

Ниво уплате

Обавезни податак у

пољу позива на

број одобрења

Прихо- ди по припа-дности

1

2                            

3

4

5

6

7

240а

840-721419843-40

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, а обавезно су осигурани по другом основу, по решењу Пореске управе

53

1

PU

4/о

 

 

   

На поменути рачун, уплату доприноса за ПИО, по решењу Пореске управе, врше предузетници који се баве самосталном делатношћу, а обавезно су осигурани по другом основу - то су предузетници који су у радном односу код другог послодавца и предузетници који су кориници старосне пензије. Наиме, према одредбама члана 12. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), уколико осигураник остварује приходе по више различитих основа (радни оснос, самостална делатност, уговори и др.), допринос за пензијско и инвалидско осигурање обрачунава се и плаћа по свим тим основима, до износа највише годишње основице доприноса. У складу са тим, уколико се физичко лице бави самосталном делатношћу, а при том је запослено код другог послодаваца, код којег остварује зараду на коју се плаћају сви доприноси за обавезно социјално осигурање, по основу обављања самосталне делатности и остваривања прихода по том основу, то лице има само обавезу плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (не плаћају се допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености). Допринос за ПИО, за наведена лица, плаћа се по решењу Пореске управе, до износа највише годишње основице доприноса (збирно се посматра исплаћена зарада и остварени приходи од самосталне делатности и упоређује са највишом годишњом основицом доприноса).

   

Напомињемо да је претходним изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, које су објављене у „Сл. гласнику РС", бр. 27/09, укинут пролазни рачун 7846, на који су предузетници, који су обавезно осигурани по другом основу, вршили уплату доприноса за ПИО и да се очекивало прописивање новог рачуна, јер у Плану рачуна није постојао адекватни рачун за уплату доприноса за ПИО.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste