Најнижа месечна основица доприноса од 1. августа 2009. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

 

На основу објављених података о висини просечне месечне зараде исплаћене у другом кварталу 2009. године, која износи 44.233 динара утврђен је износ најниже месечне основице доприноса, који ће бити објављен у једном од наредних бројева „Сл. гласника РС".

   

Најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. августа до 31. октобра 2009. године износиће 15.482 динара (44.233 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste