Одредбе Општег колективног уговора које се односе на финансијске обавезе послодаваца И ДАЉЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ

Анексом II Општег колективног уговора ("Службени гласник РС", број 8/2009), привремено је одложена примена одредби Општег колективног уговора ("Службени гласник РС", бр. 50/08 и 104/08 - даље ОКУ) које се односе на финансијске обавезе послодаваца, у складу са Споразумом о развоју социјалног дијалога.

 

У Споразуму о развоју социјалног дијалога, који су потписали сви учесници ОКУ  и представник Владе, министар рада и социјалне политике, дана 30. јануара 2009. године, под тачком 1. алинеја прва, учесници ОКУ су се обавезали да ће до 30. јануара 2009. године закључити Анекс II Општег колективног уговора. Анексом ће се привремено, односно за период од шест месеци одложити примена одредаба Општег колективног уговора („Службени гласник РС", бр. 50/08 и 104/08) које се односе на финансијске обавезе послодаваца и то: члан 24. став 1. тач. 1, 2. и 5, члан 29, члан 31. алинеја 5, члан 32. ал. 4, 6. и 7, члан 35, члан 43. и члан 61.

   

Под тачком 4. Споразума о развоју социјалног дијалога,  утврђено је, да су учесници споразума сагласни да континуирано анализирају могућност примене чланова Општег колективног уговора чија је примена привремено одложена, а да се месец дана пре истека рока од шест месеци, на седници Социјално - економског савета Републике Србије сагледа могућност примене одложених чланова полазећи од економске и социјалне политике Владе и ефеката светске финансијске кризе.

   

Поводом наведених ставова из тач. 4. Споразума, у члану 2. Анекса II ОКУ је и утврђено следеће:  Датум почетка примене одложених одредби ОКУ одредиће се посебним анексом Општег колективног уговора у складу са Споразумом о развоју социјалног дијалога.

   

На основу наведеног може се констатовати следеће:

- Социјално - економски савет до сада се није огласио да је, у складу са тач. 4. Споразума, на основу континуиране анализе, на својој седници сагледао могућност примене одложених одредби ОКУ;

- Није поптписан нови Споразум о развоју социјалног дијалога којим би се на одређено време продужило даље одлагање примена наведених одредби ОКУ, или, евентуално одређивање датума почетка њихове примене;

- Није донет посебан Анекс ОКУ, сходно члану 2. Анекса II ОКУ.

 

На основу тога закључује се следеће:

 

ПРИМЕНА ОДРЕДБИ ОПШТЕГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА ПРЕЋУТНО ЈЕ ОДЛОЖЕНА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste