Информација о просечној годишњој заради исплаћеној у 2009. години са подацима који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

У Саопштењу број 14/09, од 25. јануара 2010. године, Републички завод за статистику објавио је податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2009. години.

   

Овај податак користи се као основ за утврђивање:

              неопорезивог износа дохотка на који се не плаћа годишњи порез на доходак грађана;

                  дохотка за опорезивање као граничника за опорезивање дохотка и примену пореске стопе од 10%, односно 15% на пореску основицу; и

               личних одбитака за које се умањује основица годишњег пореза на доходак грађана. 

 

Према подацима Републичког  завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији која је исплаћена у 2009 години износи 529.764 динара.

   

На основу податка о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2009. години, утврђени су подаци, који се користе за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, у износима из следећег прегледа:

    

  

Редни број

Опис

Износ

1.

Просечна годишња зарада исплаћена у Републици у Републици у 2009. години

529.764

2.

Неопорезиви износи:

2.1.

Резиденти - троструки износ просечне годишње зараде

1.589.292

2.2.

Странци резиденти запослени код резидентног лица - петоструки износ просечне годишње зараде

2.648.820

2.3.

Резиденти упућени у иностранство - петоструки износ просечне годишње зараде

2.648.820

3.

Доходак за опорезивање (опорезиви приходи умањени за неопорезиви износ са р. бр. 2):

 

3.1

Резиденти - шестоструки износ просечне годишње зараде

3.178.584

3.2.

Странци резиденти запослени код резидентног лица - осмоструки износ просечне годишње зараде

4.238.112

3.3.

Резиденти упућени у иностранство - осмоструки износ просечне годишње зараде

4.238.112

4.

Лични одбици:

4.1

За пореског обвезника - 40% просечне годишње зараде

211.906

4.2.

За издржаваног члана породице - 15% просечне годишње зараде

79.465

5.

Пореска стопа:

5.1.

За износ дохотка за опорезивање до висине шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде умањеног за личне одбитке

10%

5.2.

За износ дохотка за опорезивање преко шестоструког односно осмоструког износа просечне годишње зараде

15%

     

О годишњем порезу на доходак грађана за 2009. годину написан је посебан текст у Рачуноводственој пракси број 6/10, са детаљним објашњењима битним за утврђивање годишњег пореза за 2009. годину и подношења пореске пријаве.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste