Прописана су нова правила евидентирања промета робе и услуга у обрасцу КЕПУ

Као што је било најављено у Рачуноводственој пракси, бр. 6/10, стр. 143, Министар трговине донео је нови Правилник о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и услуга.

    

Правилник ће бити објављен у „Сл. гласнику РС",  бр. 7/10, од 19. фебруара 2010. године, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Текст овог правилника објављен је и у новом броју РП - 7/10. 

   

Детаљна објашњења измена и допуна наведеног правилника објављена су у РП, бр. 7/10, који је достављен претплатницима 16. фебруара 2010. године, па у наставку истичемо само најзначајније.

    

1. Прописана је могућност да се одређеном робом може располагати пре евидентирања у Обрасцу КЕПУ и то:

- дневном штампом,

- пастеризованим млеком и

- основним врстама хлеба (хлеб за дневну потрошњу). 

   

Наведена роба може се ставити у промет по укалкулисаним ценама у складу са законом и другим прописима, пре евидентирања задужења, с тим да се евиденција задужења изврши најкасније до краја радног времена на дан пријема те робе у продајном простору, просторији, односно продајном месту.

   

2. Исправа која прати робу не мора да садржи личне податке као што су број личне карте и ЈМБГ (осим код комисионог промета робе, када су комитенти физичка лица);

   

3. Прописана је могућност да се вредност набављене робе за трговину на велико, у колону 4. КЕПУ обрасца, може уносити, не само на основу велепродајне калкулације цене са ПДВ, него  и по набавној цени и по продајној цени без ПДВ, у складу са прописима о рачуноводству.

   

Дакле, након нових измена Правилника, вредност набављене робе за трговину на велико, у колони 4. Обрасца Кепу, може се уносити на три различита начина, и то:

1) по набавној цени,

2) по продајној цени без ПДВ

3) по продајној цени са ПДВ.

 

За трговину на мало остаје решење према којем се вредност робе исказује по малопродајној цени (са ПДВ).

   

4. Извршене су измене код евидентирања података о раздужењу, у колони 5. Обрасца КЕПУ.

   

Трговац у колону 5 уписује износ дневног промета, и то за робу продату у готовом и за чекове грађана - на основу износа евидентираног преко фискалне касе, у фискалном рачуну, рачуну и другом документу о готовинској наплати продате робе.

   

5. Допуњена је одредба о начину евидентирања уплата на рачун за извршен промет робе и услуга, у колони 6. Обрасца КЕПУ.

   

Према измењеној тачки 6) Правилника, дефинисано је да се у колону 6. КЕПУ обрасца, уписују све уплате на рачун на основу промета робе и услуга у промету робе и то одвојено:

 

- уплате пазара у готовом новцу, на основу документације о уплати на рачун, односно потврде о предаји лицу задуженом за уплату на рачун правног лица;

 

- уплате пазара у чековима грађана, на основу документације о уплати чекова на реализацију, односно на основу потврде о предаји чекова лицу задуженом за њихову реализацију у корист рачуна правног лица и

 

- безготовинске уплате за робу ако се те уплате прате у простору, односно у просторији за које се води Књига евиденције према документацији о тим уплатама која се налази у том простору, односно просторији у складу са пословним одлукама привредног субјекта на основу закона и других прописа.

   

Још једном указујемо да је о примени новог Правилника, као и неким практичним питањима евидентирања промета робе и услуга у Обрасцу КЕПУ, објављен опширнији напис у РП 7/10.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste