Прописани су нови обрасци пореских пријава ПДПО и ППКД

На основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02, ... и 72/09 – др. закон),  Министар финансија донео је

        Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници – правна лица; и

        Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака остварују нерезидентни обвезници – правна лица.

  

Правилници су објављени у „Службеном гласнику РС” број 20/10 и ступили су на снагу 1. априла 2010. године.

  

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве  прописан је нови образац пореске пријаве ПДПО – Збирна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентни обвезници – правна лица, који чини саставни део овог правилника. Суштинска разлика између новог и старог обрасца је у томе што се из старог обрасца пореске пријаве избацују подаци са редног броја 9, 9а и 9б,. који су се односили на износ капиталног добитка утврђен као разлика између продајне и набавне цене имовине, и у нови образац убацују на редне бројеве 9 и 10, податке о приходима по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма и о обрачуну пореза по одбитку.   

  

Новим Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака остварују нерезидентни обвезници – правна лица, прописан је нови Образац ППКД - Пореске пријаве за обрачун пореза на приходе које по основу капиталних добитака остварују нерезидентни обвезник. Уместо упрошћеног утврђивања капиталног добитка у старом обрасцу ПДПО, као разлике између продајне и набавне цене имовине, новим Правилником  прописани су подаци и у новом Обрасцу ППКД, утврђен је начин утврђивања капиталног добитка на основу тих података.

Нове обрасце ПДПО и   ППКД можете преузети са нашег сајта из рубрике Обрасци.

   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste