Минимална зарада за период јануар - јун 2010. године износи 90,00 динара по радном часу

 

 

Влада Републике Србије је на својој седници од 12. априла 2010; године  донела Одлуку овисини минималне зараде за период јануар - јун 2010. године.

           

Према овој одлуци, минимална зарада по радом часу за период јануар-јун 2010. године износи 90,00 динара нето.

   

Одлука Владе  о висини минималне зараде за период јануар - јун 2010. године биће објављена у наредном "Служубеном гласнику Републике Србије".

   

Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 - даље:Закон) прописано је да се минимална зарада утврђује одлуком Социјално-економскогсавета (члан 112. став 1).

   

Према ставу 2. члана 112. Закона, ако Социјално-економски савет не донесе одлукуу року од 10 дана од дана почетка преговора, одлуку о висини минималне зарадедоноси Влада Републике Србије.  

   

Социјално-економски савет није донео одлуку о висини минималне зараде за јануар-јун 2010. године у року из члана 112. став 2. Закона, тако да су се стекли услови дависину минималне зараде утврди Влада својом одлуком.

   

Висина минималне зараде за месеце јануар - јун 2010. године према новоутврђенојвредности по радном часу од 90,00 динара износи:

 

 

Месеци јануар - јун 2010. године

Р. бр.

ОПИС

јануар

фебруар

март

април

мај

јун

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

168

160

184

176

168

176

2.

Минимална зарада по часу

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

3.

Минимална нето зарада за месец

15.120

14.400

16.560

15.840

15.120

15.840

4.

Минимална бруто зарада за месец

20.447,25

19.420,14

22.501,46

21.474,35

20.447,25

21.474,35

 

Поређењем нето минималне зараде (ред. бр. 3. у табели) са нето најнижом оновицом за плаћање допрноса која од 1. фебруара 2010 године износи 16.219,00 бруто,односно 12.156,00 динара нето, види се да је минимална зарада у свим месецима већа од најниже основице, тако да најнижа основица нема утицаја на утврђивање бруто износа минималне зарада.

   

Бруто минимална зарада се добија по формули: 

БМЗ = [(часови рада x 90,00) - 786,48] : 0,701

 

Према Члану 111. став 2. Закона о раду, послодавац је дужан да запосленом исплати минималну зараду у висини утврђеној Одлуком Социјално-економског савета, односно Владе, за месец у којем се врши исплата. 

 

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste