Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2010. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о допприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

    

У Саопштењу РЗЗС бр. 106 од 26. априла 2010 године, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у  I кварталу 2010. године, која износи 44.312 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. маја до 31. јула 2010. године износиће 15.509 динара (44.312 x 35%). Очекује се да Министар финансија утврди овај износ најниже месечне основице доприноса, који ће бити објављен у наредном броју „Службеног гласника РС".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste