Најнижа месечна основица доприноса у износу од 15.509,00 динара примењиваће се од 1. јуна 2010. године

Према члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/08), износ најниже месечне основице утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.

  
По правилу најнижа основица се утврђује и објављује тромесечно, на основу просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике и износи 35% од те зараде. Податак о просечној заради у првом кварталу 2010. године објављен је у «Службеном гласнику РС», број 27/2010 од 30. априла 2010. годинеи и износи 44.312,00 динара. На основу овог податка утврђена је најнижа основица од 15.509,00 динара (44.312,00 х 35%).

  
У досадашњој пракси најнижа основица је објављивана истовремено са просечном зарадом оствареном у претходном кварталу на основу које је и утврђена висина те основице или наредног дана, односно пре истека тог месеца, како би се примењивала од 1. у наредном месецу.

  
Овог пута најнижа основица од 15.509,00 динара jе објављена у мају тако да, према члану 37. став 2. Закона, примена може да почне од 1. јуна (од првог у наредном месецу по објављивању податка).
До почетка примене нове најниже основице од 15.509,00 динара (у периоду од 1. маја до 1. јуна 2010. године), по нашем мишљењу, треба да се примењује најнижа основица која се примењивала почев од 1. фебруара у износу од 16.219,00 динара, имајући у виду да је у Одлуци о утврђивању ове основице («Службени галсник РС»,бр.10/2010) утврђен датум почетка примене (1. фебруар 2010. године), а не и датум престанка примене.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste