Утврђена је нова референтна каматна стопа

Монетарни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 11. маја  2010 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа смањује са 8,50% на 8,00%. Референтна каматна стопа од 8,00% примењује се од 11. маја 2010. године.
 
Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 90% референтне каматне стопе, која сада износи 8,00%, то значи да је есконтна стопа од 11. маја 2010. године 7,20%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 22,20%

  

Монетарни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 11. маја  2010 године Одлуку о измени Одлуке о висини есконтне стопе Народне банке Србије, којом се есконтна стопа утврђује у висини 100% референтна каматна стопа, уместо 90% колико је раније износила. Ова одлука  примењује се од 12. маја 2010. године.
 
Собзиром да се есконтна стопа од 12. маја  утврђује у висини 100% референтне каматне стопе, која сада износи 8,00%, то значи да је есконтна стопа од 12. маја 2010. године 8,00%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 23,00%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste