Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавања особа са инвалидитетом, у делу који се односи на обавезу послодаваца да запошљавају особе са инвалидитетом, почео је да се примењује 24. маја 2010. године, о чему је писано у Рачуноводственој пракси 11-12/2010 и 13/2010. За потребе спровођења ове обавезе од стране послодаваца који по Закону имају ту обавезу, на сајту објављујемо најважније.


На основу законског овлашћења, надлежни министар донео је Правилник о начину праћења извршавња обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (у даљем тексту: Правилник).


Послодавац који има обавезу запошљавања особа са инвалидитетом ту обавезу може да испуни на један од следећих начина.


1. Запошљавање особа са инвалидитетом

 

Запошљавање одређеног број особа са инвалидитетом значи заснивање радног односа у складу са прописима о раду, а то је радни однос на неодређено или одређено време, са пуним, односно непуним радним временом или радни однос за рад ван просторија послодавца.

 

2. Уплата учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом

 

Према члану 6. став 1. тачка 1) Правилника, послодавац извршава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом и уплатом средстава на уплатни рачун буџета Републике Србије, број 840-745126843-22 на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.


На овај начин послодавац извршава обавезу запошљавања оноликог броја особа са инвалидитетом колико зарада финансира, на месечном нивоу. Износ који се финансира по једној заради не може бити мањи од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.


Последњи податак о просечној заради у привреди Рпублике објављен је за април и износи 45.857,00 динара, а 50% овог просека износи 22.928,50 динара. Према овом податку, на име финансирања једне зараде послодавац треба да уплати у Буџетски фонд износ од најмање 22.928,50 динара месечно, по особи са инвалидитетом.

 

За месец мај настаје обавеза запошљавања особа са инвалидитетом од 24. маја 2010. године, што значи да послодавац нема обавезу да у целом месецу мају има запослене особе са инвалидитетом. Према нашем мишљењу, за месец мај послодавац може да регулише своју обавезу запошљавања особа са инвалидитетом путем учешћа у финансирању зарада инвалида, тј. уплатом у Буџетски фонд у сразмерном износу за период од 24. маја до краја месеца.

 

Припадајући сразмерни износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом за месец мај износи 6.551,00 динара (50% од 45.857,00 износи 22.928,50 : 168 часова рада у мају, износи 136,479 дин. по радном часу, помножено са 48 часова рада за 6 радних дана у мају - од 24. до 31. маја).
У вези са овим ставом, уколико надлежна министарства, евентуално, дају другачије мишљење, о томе ћемо благовремено обавестити наше претплатнике.

 

3. Извршавање финансијске обавезе по уговору о пословној сарадњи са предузећем које запошљава инвалиде


Према члану 6. тачка 2) Правилника, послодавац извршава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом и финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од 20 просечних зарада у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора. На овај начин послодавац се ослобађа запошпљавања једне особе са инвалидитетом у наредних 12 месеци од дана извршења обавезе, односно на годишњем нивоу.

 

Износ од 20 просечних зарада у привреди Републике, према последњем податку за април 2010. године, износи 45.857,00 динара, а износ од 20 просечних зарада је 917.140,00 динара.

 

За послодавце који на овај начин намеравају да извршавају своје обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, указујемо на то да се списак предузећа која запошљавају инвалидна лица из делатности којима се та предузећа баве (тзв. ДЕС-ови) води у Министарству економије и регионалног развоја - Сектор за запошљавање.

 

4. Плаћање пенала због неизвршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом


Послодавац који не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, на један од претходно наведених начина, дужан је да уплати пенале на уплатни рачун буџета Републике Србије број: 840-743422843-25, у висини три бруто минималне зараде за сваку незапослену особу са инвалидитетом месечно (за јун то је износ од 64.423,05 динара), приликом исплате зарада и накнада зараде, а најкасније до 30. у месецу за претходни месец (у случају плаћања доприноса без исплате зараде).
Практично, плаћање пенала представља врсту кажњавања послодавца због тога што није извршио законску обавезу.


Међутим, напомињемо да ће послодавац имати обавезу плаћања пенала само уколико не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом на један од прописаних начина. То значи да послодавац, који није запослио особе са инвалидитетом, нити има пословну сарадњу са предузећем које запошљава те особе, а који уплати 50% просечне зараде по особи са инвалидитетом које је дужан да запосли, на начин објашњен у тачки 2, нема обавезу плаћања пенала.


5. Доказивање извршене обавезе зпошљавања особа са инвалидитетом послодавац врши на Обрасцу ИОСИ


Према члану 12. Правилника, послодавац који је извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, на један од начина прописаних Законом и Правилником, односно послодавац који уплати пенале у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, доказује извршење обавезе достављањем Извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, на обрасцу који је одштампан уз Правилник и чини његов саставни део (Образац ИОСИ).


Овај образац се доставља јединици Пореске управе, надлежној према месту седишта послодавца, приликом исплате зарада, односно вршења обрачуна доприноса за обавезно социјално осигурање, без исплате зарада, а најкасније до 5. у месецу за претходни месец. Из наведене одредбе проистиче да се Обазац ИОСИ доставља сваког месеца.


Образац ИОСИ

АРХИВА ВЕСТИ

ereste