Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на својој седници од 17. јануара 2011 године одлуку о измени висине референтне каматне стопе, којом се референтна каматна стопа повећава са 11,50% на 12,00%. Референтна каматна стопа од 12,00% примењује се од  17. јануара 2011. године.

  

Собзиром да се есконтна стопа утврђује у висини 100% референтне каматне стопе, која сада износи 12,00%, то значи да је есконтна стопа од 17. јануара 2011. године 12,00%, а камата за неблаговремено плаћене јавне приходе утврђена чланом 75 ЗПППА 22,00%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste