Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 6.октобра  2011. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 11,25% на 10,75%. Референтна каматна стопа од 10,75% примењује се од 6. октобра  2011. године.
 
Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 10,75
 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 6.октобра  2011. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 20,75%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste