Најнижа месечна основица доприноса од 1. новембра 2011. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 52/11), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.
 
У „Службеном гласнику РС"
  број 80/11. објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у III кварталу 2011. године, која износи 53.762 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2011. године до 31. јануара 2012. године износиће 18.817 динара (53.762 x 35%).

   

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање од 18.817 динара који ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2011. године до 31. јануара 2012.године   објављен је у „Службеном гласнику РС"  број 80/11.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste