Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 10.новембра  2011. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 10,75% на 10,00%. Референтна каматна стопа од 10,00% примењује се од 10. новембра  2011. године.
  
Собзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 10,00
 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 10. новембра  2011. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 20,00%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste