Рачун Агенције за привредне регистре на који се уплаћује накнада за регистрацију финансијских извештаја

За разлику од претходне године, када се накнада за регистрацију финансијских извештаја уплаћивала на основни рачун Агенције за привредне регистре (840 - 969627 - 83), накнада за регистрацију финансијских извештаја за 2010. годину уплаћује се на посебан подрачун Регистра финансијских извештаја и бонитета:

 

840 - 29775845 - 87

 

У позиву на број уписује се матични број правног лица, односно предузетника, без уписивања модела 97. 

 

Адреса на коју се достављају финансијски извештаји

 

Одредбом члана 6. Правилника о ближим условима и поступку пријема ..., прописано је да се редовни годишњи финансијски извештаји достављају препорученом пошиљком на аредсу: Бранкова 25, 11000 Београд, са навођењем одговарајућег фаха.

   

Међутим, Агенција за привредне регистре на свом интернет сајту објавила је адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд 6, са навођењем одговарајућег фаха.

   

Обвезници који су, евентуално, већ доставили финансијске извештаје на адресу која је прописана поменутим правилником, не треба поново да достављају финансијске извештаје.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste