Укинута је могућност измиривања обавеза алтернативним облицима плаћања, када је рачун дужника у блокади

 

Почев од 17. маја 2011. године, односно након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл. гласник РС", бр. 31/11), правна лица и предузетници, којима су, у тренутку плаћања, рачуни блокирани ради извршења принудне наплате, не могу измиривати новчане обавезе путем уговарања промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга) и компензацијом, осим ако другачије није утврђено законом којим се уређује порески поступак.

   

У складу са овим изменама, немогућност измиривања новчаних обавеза путем алтернативних облика плаћања, односи се на сва правна лица и предузетнике чији је рачун блокиран ради извршења принудне наплате, без обзира на то шта чини основ за принудну наплату, односно без обзира на то да ли је њихов рачун блокиран од стране поверилаца или по основу извршног решења надлежног пореског органа. Немогућност измирења новчаних обавеза када је рачун правног лица, односно предузетника блокиран ради извршења принудне наплате, односи се на све алтернативне облике плаћања - асигнацију, цесију, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и компензацију.

   

Правна лица и предузетници, чији је рачун блокиран на основу извршеног решења Пореске управе, могу и даље вршити исплату зарада и накнада трошкова, као и других примања и новчаних накнада из социјалног програма за запослене којима радни однос престаје у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију, стечај и ликвидацију, закључењем уговора о асигнацији, цесији, преузимању дуга и др., јер је таква могућност прописана одредбама члана 87а Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС", бр. 80/02, ... и 61/07).

   

Поред наведеног, почев од 17. маја 2011. године, укинута је обавеза евидентирања измирених обавеза компензацијом преко рачуна код банке. До 16. маја 2011. године, правна лица и предузетници били су у обавези да, обавезе измирене компензацијом, евидентирају преко рачуна код банке, најмање једанпут месечно, по правилу, крајем месеца. Почев од 17. маја 2011. године, ова обавеза више не постоји, тако да ће се компензација сматрати спроведеном потписивањем уговора (изјаве) о компензацији (пребијању).

   

Обавезе измирене путем осталих алтернативних (обрачунских) облика плаћања (цесија, асигнација, преузимање дуга и др.), као и до сада, евидентирају се преко рачуна код банке, најмање једанпут месечно, по правилу, крајем месеца. 

  

Такође, почев од 17. маја 2011. године, продужен је рок на седам радних дана за уплату динара примљених у готовом по било ком основу. Подсећамо, да су, до 16. маја 2011. године, правна лица и предузетници били у обавези да, новац примљен у готовом по било ком основу, уплате код банке истог, а најкасније наредног радног дана.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste