Сва правна лица и предузетници чији су рачуни блокирани, ипак, могу вршити исплату зарада као и пре измена и допуна Закона о платном промету

Министарство финансија издало је мишљење којим је заузет коначан, и за велики број правних лица и предузетника повољан, став у погледу (не)могућности исплате зарада и накнада трошкова од стране правних лица и предузетника чији су рачуни блокирани у поступку извршења принудна наплате.

    

Наиме, као што је писано у Рачуноводственој пракси бр. 11/11, односно 12/11, у вези са овим питањем постојала су различита тумачења. Такође, издато је и мишљење Пореске управе, и ако она нема овлашћење да тумачи одредбе Закона о платном промету (објављено у РП 12/11, стр. 4), на основу којег је произилазило да исплату зарада путем цесије, асигнације и др., могу вршити једино правна лица и предузетници којима је у поступку принудне наплате решењем Пореске управе установљена привремена мера обезбеђења наплате пореског потраживања.

   

Међутим, такво тумачење је исувише ригидно, нелогично и подразумева различит правни режим за обвезнике чији су рачуни блокирани (независно од разлога блокаде). У том смислу, подсећамо претплатнике да је став Рачуноводствене праксе, од почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о платном промету, подразумевао да сва правна лица и предузетници чији су рачуни блокирани ради извршења поступка принудне наплате могу да врше исплату зарада на начин који је био у примени и пре измена Закона о платном промету (став је изнет у РП бр. 11/11, док смо у РП бр. 12/11 скренули пажњу на другачија тумачења, као и став Пореске управе).

   

У вези са наведеним, указујемо да је и Министарство финансија заузело став идентичан ставу Рачуноводствене праксе, чиме се, по ко зна који пут, потврдило да су једино ставови Рачуноводствене праксе увек исправни, односно у складу са законом. 

 

Мишљење Министарства финансија

бр. 011-00-545/2010-16, од 3. јуна 2011.

 

Одредбом члана 46. став 2. Закона о платном промету, прописано је да правна лица и физичка лица која обављају делатност могу међусобне новчане обавезе измиривати и уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступње дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин, у складу са законом.

   

Одредбом става 3. истог члана, прописано је да ако су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, правна лица и физичка лица која обављају делатност не могу измиривати новчане обавезе на начин из ст. 1. и 2. овог члана, осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески поступак.

   

Одредбом члана 87а Закона о пореском поступку и пореској администрацији (,,Службени. гласник РС'' бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10) прописана је привремена мера обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати из новчаних средстава пореског обвезника. Одредбом става 7. истог члана прописано је да је банка дужна да по пријему налога од стране организације надлежне за принудну наплату, издатог на основу решења којом је установљена привремена мера, одмах обустави измирење новчаних обавеза које порески обвезник има према трећим лицима на основу уговора о промени поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија и др.), по основу пребијања (компензација) и по другом основу у складу са законом, осим за плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и одлазак с рада и за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку у пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације.

   

На основу напред наведеног, произилази да је Закон о изменама и допунама Закона о платном промету („Службени гласник РС", број 31/11) који је ступио на снагу 17. маја 2011. године, омогућио предузећима чији су рачуни блокирани у поступку извршења принудне наплате, да и даље врше плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству), као и по основу других примања (отпремнина при одласку у пензију, солидарна помоћ и помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице) и новчаних накнада из социјалног програма за запослене којима престаје радни однос у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију, стечаја и ликвидације, на начин како је то рађено и до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о платном промету.

   

Овим мишљењем, које комплексно сагледава механизам исплате средстава са рачуна блокираних предузећа, замењује се мишљење Министарства финансија, Пореска управа, Број: 43-01009/2011-08 од 16.05.2011. године, у коме је био изнет само став у погледу исплате средстава у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији."

   

Према томе, јасно је да и након измена и допуна Закона о платном промету, сва правна лица и предузетници чији су рачуни блокирани ради извршења принудне наплате, независно од тога да ли се ради о блокади по основу првог (по решењеима Пореске управе), другог (судско решење) или трећег реда (меница или овлашћење) приоритета, могу да врше плаћања по основу исплата зарада и накнада трошкова, на начин који је био у примени и претходних година.    


АРХИВА ВЕСТИ

ereste