Најнижа месечна основица доприноса од 1. августа 2011. године

Најнижу месечну основицу доприноса, у складу са одредбама члана 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 7/09), чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није друкчије одређено. Износ најниже месечне основице, утврђује и објављује министар надлежан за послове финансија, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа.
 
У Саопштењу бр. 103/11, објављен је податак о висини просечне месечне зараде исплаћене у
 II кварталу 2011. године, која износи 52.704 динара. Сагласно наведеним одредбама, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у периоду од 1. августа до 31. октобра 2011. године износиће 18.446 динара (52.704 x 35%).

   

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање од 18.446 динара који ће се примењивати у периоду од 1. августа до 31. октобра 2011. године   објављен је у „Службеном гласнику РС"  број 55/11.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste