Рок за повраћај неутрошених средстава буџета Републике Србије истиче 15.01.2012.

Дана 6. јануара 2012. године, објављен je „Службени гласник Републике Србије" број 103, али под датумом 31. децембар 2011. године (практично ретроактивно), у којем је објављен Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије (у даљем тексту: Правилник). Правилник је ступио на снагу 1. јануара 2012. године.

У складу са овим Правилником, Управа за трезор је дала, као и сваке године, одговарајућу инструкцију којом су директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије дужни да средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2011. години, уплате на рачун - Извршење буџета Републике Србије број 840-1620-21.

Ове године су рокови из Правилника и Инструкције нешто краћи, тако да је:

- рок за повраћај средстава - 15. јануар 2012. године,
- рок да индиректни корисници средстава буџета доставе спецификације неутрошених средстава на Обрасцу СНС надлежним директним корисницима - 10. јануар 2012. године,
- рок до којег дирекни корисници средстава буџета врше корекцију расхода и издатака у систему извршења буџета, састављају збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника на Обрасцу ЗСНС и доставе их Управи за трезор - 31. јануар 2012. године.


Уплатни рачун Извршења буџета Републике Србије се није мењао и гласи 840-1620-21.

Начин попуњавања позива на број одобрења и његова структура, као и попуњавање позива на број задужења се, такође, нису мењали.

Напомињемо, да је у односу на претходне године дошло до одређених измена у структури тј. садржају Образаца СНС и ЗСНС, који су дати као прилог поменутог Правилника.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste