Ново саопштење Министарства у вези примене Уредбе о посебним условима промета одређене робе (13. јануар 2012.)

Обавештавамо вас да је Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде на свом сајту www.mpt.gov.rs објавило ново Саопштење (под датумом 13.1.2012.) у вези примене Уредбе о посебним условима промета одређене робе, у којем су додата нова објашњења у вези примене Уредбе. У односу на претходно саопштење, од 5.1.2012. године, у делу који се односи на Каталог робе на коју се Уредба односи, у новом Саопштењу није било измена.


Саопштење је допуњено објашњењем у делу који се односи на утврђивање висине ограничене марже у промету меса које се у велепродаји купује у полуткама, черецима и сл., а потом продаје у малопродаји конфекционирано према категоријама меса. У саопштењу је дефинисано да се у тим ситуацијама висина ограничења из Уредбе обрачунава у релативном односу масе полутке, односно черека и његове набавне ВП (велепродајне) цене/кг, с једне стране, и збира МП (малопродајних) цена појединачних делова добијених од тог комада меса (као производа масе појединачног дела и његове МП цене/кг), у складу са важећим техничким нормативима, с друге стране.

Претходно саопштење, од 5.1.2012. године, је допуњено и појашњењем у делу који се односи на тзв. „ремитенду". Према овој допуни, једина погодност која се признаје у погледу робе која је предмет Уредбе, након њене испоруке и фактурисања, јесте повраћај („ремитенда"), у складу са одредбама Уредбе, који се признаје искључиво као финансијска погодност.

Ново Саопштење је допуњено одређеним питањима и одговорима који се односе на примену Уредбе о посебним условима промета одређене робе, које дајемо у наставку

„Да ли су дозвољени накнадни рабати, књижна одобрења или друге погодности, након издавања фактуре?

 

У смислу одредби чл. 2. ст. 2. и чл. 3. ст. 2. Уредбе, нису дозвољене било какве финансијске погодности у вези одређене испоруке предметне робе, изван и након фактуре која се односи на конкретну испоруку. С обзиром да се посматра целина ланца промета предметне робе, почев од њене продаје од стране произвођача, па закључно са њеном продајом на мало потрошачу, неопходно је да су сви подаци на основу којих се обрачунава појединачна стопа марже видљиви у фактури, односно за обрачун укупне стопе марже искључиво је релевантан нето износ из фактуре, који је за плаћање, код свих учесника у промету. Једина погодност која се признаје у погледу наведене робе, након њене испоруке и фактурисања, јесте повраћај (ремитенда), у складу са одредбом чл. 3. ст. 3. Уредбе, који се признаје искључиво као финансијска погодност.
 

Дакле, никакве накнадне или неисказане („невидљиве") финансијске погодности, осим ограничене вредности ремитенде, нису дозвољене у смислу услова из Уредбе.

  

Како утврдити ко је први субјект у промету робе која је предмет Уредбе, тј. да је реч о роби коју продаје произвођач?

  

Да би се спровела обавеза свих учесника у промету у смислу Уредбе, у погледу јасних података о искоришћењу укупне стопе марже у односу на прописано ограничење, потребно је да се из фактуре коју издаје произвођач може поуздано утрдити да се конкретна испорука робе први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту. На пример, то се може назначити путем текста на фактури («фактура произвођача», «нето ВП цена произвођача», «прва фаза промета» или сл.), путем означавања да фактурна цена не садржи трговачку маржу (маржа «0%») или на други начин којим се са сигурношћу може утврдити из фактуре да је у питању роба коју продаје произвођач.

  

Како приказати податак о искоришћеној појединачној маржи, ако то није могуће (из техничких разлога) исказати у самој фактури (због примењеног софтвера и сл.)?

  

Подаци о висини појединачне стопе марже и искоришћеном делу највише укупне стопе марже морају да буду исказани у фактури, као финансијској исправи, а ако то није могуће из техничких разлога, могу бити дописани у фактури приликом њеног издавања, или могу бити у документу који прати фактуру (прилог фактуре), као њен саставни део, тако да се може поуздано установити висина тих износа и околност да су исказани истовремено са издавањем фактуре на коју се односи.

У случају дописивања податaка или њиховог давања у прилогу, потребно је да се то учини на веродостојан начин (оверено печатом, парафирано или сл.). На пример, прилог фактуре може да садржи место за упис броја и датума фактуре, који сe уписују и оверавају у моменту њеног издавања.

  

Какав је третман ферментисаних производа од млека са пробиотским бактеријама, који у свом трговачком називу садржи израз „јогурт"?

  

Под јогуртом се у смислу Уредбе сматрају се ферментисани производи од млека, који су категорисани као јогурт у складу са меродавним прописом о захтевима квалитета (чл. 14. Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура). Према томе, производи који према захтевима квалитета истог прописа спадају у другу категорију, нпр. ферментисани производи од млека са пробиотским бактеријама, без обзира на свој трговачки назив, не спадају у јогурт у смислу Уредбе.

  

Да ли се привредни субјекти који се баве амбалажирање производа (нпр. код ринфузне робе), складиштењем, превозом и сл., у смислу Уредбе, сматрају произвођачима или учесницима у промету?

 

Уколико је привредни субјекат стекао својину на конкретној роби која је предмет Уредбе, сматра се учесником у промету па се његова стопа марже урачунава у износ највише укупне стопе марже (чл. 2. ст. 2. Уредбе) и исказује у фактури (код посредника у промету) или у малопродајној цени.

Ако одређени субјект учествује у пословним активностима везаним за промет одређене робе, али није стекао право својине на тој роби (нпр. пружа услуге превоза, складиштења, конфекционирања меса, или сл.), не сматра се учесником у промету, и на њега се не примењује Уредба. Напомињемо да у том случају кориснику услуга фактурише своју извршену услугу."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste