Утврђена је нова референтна каматна стопа

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници 9. октобра  2012. године одлуку којом се референтна каматна стопа повећава са 10,50% на 10,75%. Референтна каматна стопа од 10,75% примењује се од 9. октобра  2012. године.

С обзиром да се према члану 75. ЗПППА на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 10,
75 %, увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе обрачуна, то значи да ће се од 9. октобра  2012. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунати и плаћати по стопи од 20,75%


АРХИВА ВЕСТИ

ereste