Прописани су обрасци за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте

Одредбама члана 39а Закона о акцизама („Сл. гласник РС" бр. 22/01,... и 93/12) прописано је да купац - крајњи корисник, који деривате нафте - гасна уља и течни нафтни гас користи за транспортне сврхе, укључујући и за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, може остварити рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте. Овим чланом Закона, дато је овлашћење министру надлежном за послове финансија да пропише ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе.


На основу овог овлашћења, Министар финансија и привреде донео је Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе.


Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", број 112/12 и ступио је на снагу 28. новембра 2012. године, осим одредаба чл. 17. до 23. Правилника, које се односе на остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за погон пољопривредних машина за пољопривредне сврхе који ће се набављати почев од 1. јануара 2013. године, а које ступају на снагу 1. јануара 2013. године.


Правилником су прописани обрасци на којима се подносе захтеви за рефакцију акцизе на деривате нафте, и то:


- Образац РЕФ-Т - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари.


- Образац РЕФ-БП - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) Закона о акцизама, који се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају.
 

- Образац РЕФ-ПГ - Захтев за рефакцију акцизе за гасна уља за погон пољопривредних машина за пољопривредне сврхе.


- Образац РЕФ-Г - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за грејање пословног или стамбеног простора.


- Образац РЕФ-1 - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 6) Закона о акцизама, који се користе у индустријске сврхе.


- Образац РЕФ-1а - Рефакција плаћене акцизе на остале деривате нафте који се користе за индустријске сврхе - подаци о плаћеним рачунима;


- Образац РЕФ-1б - Рефакција плаћене акцизе на остале деривате нафте који се користе за индустријске сврхе - подаци из царинских докумената.


Наведени обрасци одштампани су уз Правилник и чине његов саставни део.


О ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на купљене деривате нафте, рокови за подношење захтева и доказима који се уз захтев подносе, написан је посебан текст у РП број 23-24/12.

 

Обрасце можете преузети са нашег сајта


АРХИВА ВЕСТИ

ereste