Ревалоризација отплатних рата на дан 1. јануар 2012.

На дан 1. јануара 2012. ревалоризација отплатних рата за станове у друштвеној и државној својини се врши по уговорима закљученим:


1) пре 1. августа 1992. по Закону о стамбеним односима ("Сл. гласник СРС, бр. 12/90, 47/90 и 55/90 и "Сл. гласник РС", бр. 3/90 и 7/90); и


2) по уговорима закљученим након 19. јула 1994. по Закону о становању ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, ... и 99/11). 

 
Ревалоризација отплатних рата по уговорима закљученим пре 1. августа 1992.

 

Након доношења Закона о изменама Закона о становању („Сл. гласник РС", бр. 99/11), којим су утврђени нови параметри за усклађивање отплатних рата за откупљене станове у друштвеној и државној својини, по уговорима закљученим пре 1. августа 1992. године у складу са Законом о стамбеним односима, неопходно је закључити анекс уговора о откупу стана којим ће се утврдити нови параметри за усклађивање отплатних рата, о чему смо детаљно писали у Рачуноводственој пракси бр. 1/12, страна 56.


По потписивању анекса уговора о откупу стана, ревалоризација отплатних рата за откупљене друштвене станове по овим уговорима, врши се једном годишње, односно 31. децембра или 1. јануара сваке године, годишњим индексом потрошачких цена, највише до раста месечних зарада без пореза и доприноса у Републици, у истом периоду.


Индекс потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 31. децембра 2011, према Саопштењу Републичког Завода за статистику, бр. 8, од 12.01.2012, износи 7% (коефицијент 0,070).
Коефицијент раста месечних зарада без пореза и доприноса у Републици за исти период добија се када се ставе у однос просечна месечна зарада без пореза и доприноса у Републици за децембар 2011. и просечна месечна зарада без пореза и доприноса у Републициа за децембар 2010, па се одузме 1. Према томе, коефицијент раста нето зарада у привреди износи (43.887 : 39.580) - 1, односно 0,109.


С обзиром на то да је коефицијент раста потрошачких цена у Републици Србији мањи од коефицијента раста месечних зарада без пореза и доприноса у Републици у 2011. години, на дан 01.01.2012. године, ревалоризација отплатних рата по уговорима закљученим пре 1. августа 1992. године врши се коефицијентом раста потрошачких цена у Републици Србији, односно коефицијентом 0,070. 

 
Наредна ревалоризација по овим уговорима вршиће се на дан 1.1.2013.


Ревалоризација отплатних рата по уговорима закљученим после 19. јула 1994.

 

Ревалоризација месечних отплатних рата по уговорима закљученим после 19. јула 1994. врши се по сваком обрачунском периоду, односно за период јануар-јун и јул-децембар.


У складу са изменом Закона о становању, коефицијент за ревалоризацију утврђује се према кретању потрошачких цена у Републици Србији у полугодишту, а највише до висине раста просечне месечне зараде без пораза и доприноса у Републици у истом периоду.


Индекс раста потрошачких цена у Републици Србији у периоду од 1. јула до 31. децембра 2011. године износио је 100,2, што представља раст од 0,2% (коефицијент 0,002). Индекс раста просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, у истом периоду, износио је 111,6, што подразумева раст од 11,6% (коефицијент 0,116). Ови подаци су објављени у „Сл. гласнику РС", број 8/12.


С обзиром на то да је раст потрошачких цена у Републици Србији у периоду од 1. јула до 31. децембра 2011. године, био мањи од раста просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у истом периоду, ревалоризација отплатних рата по уговорима закљученим после 19. јула 1994. године вршиће се применом коефицијента раста потрошачких цена у Републици Србији, односно применом коефицијента 0,002.


Коефицијенти за ревалоризацију отплатних рата, у зависности од месеца закључивања уговора, приказани су у Табели.

 


Месец закључивања 
уговора у 2011.

Коеф.раста зарада 
без пореза и доприноса

Коеф. раста потрошачких цена

Коеф. за ревалори­зацију

1

2

3

4

(до јуна 2011)

0,116

0,002

0,002

јул 2011.

0,122

0,007

0,007

август 2011.

0,143

0,007

0,007

септембар 2011.

0,132

0,005

0,005

октобар 2011.

0,150

0,001

0,001

новембар 2011.

0,144

- 0,008

-

децембар 2011.

-

-

-


  

За уговоре закључене у новембру и децембру 2011. не врши се ревалоризација отплатних рата. 

 
Према томе, на дан 1. јануара 2012. извршиће се ревалоризација отплатних рата наведеним коефицијентима и утврдити износ рате за период јануар - јун 2012. године.


Следећа ревалоризација отплатних рата по уговорима закљученим након 19. јула 1994. године, вршиће се на дан 1. јула 2012. године.


Пример: Уговор је закључен пре 1. јула 2011. На дан 1. јула 2011. стање дуга износи 90.000,00 дин., број неотплаћених рата износи 40, а отплатна рата за период јул-децембар 2011. износила је 2.250,00 дин. У периоду јул-децембар 2011. уплаћено је 6 рата од 2.250,00 дин., тако да стање дуга на дан 31.12.2011. износи 76.500,00 дин., а број неотплаћених рата износи 34.

 

Ред. бр.

Опис

Износ

1.

Стање дуга на дан 31.12.2011.

76.500,00

2.

Број преосталих рата на дан 31.12.2011.

34

3.

Износ рате за период јул-децембар 2011.

2.250,00

4.

Коефицијент за ревалоризацију

0,002

5.

Износ ревалоризације дуга
(ред. бр. 1 х ред. бр. 4)

153,00

6.

Износ ревалоризованог дуга (ред. бр. 1 + ред. бр. 5, или 76.500,00 х 1,002)

76.653,00

7.

Износ ревалоризације отплатне рате (ред. бр. 3 х ред. бр. 4)

4,50

8.

Износ ревалоризоване рате (ред. бр. 3 + ред. бр. 7; или 2.250,00 х 1,002)

2.254,50

9.

Износ отплатне рате
за период јануар-јун 2012.

2.254,50

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste