Објављене су „тржишне“ каматне стопе за потребе обрачуна камате „ван дохвата руке“

Народна банка Србије је утврдила, а Министарство финансија објавило каматне стопе за потребе обрачуна камате „ван дохвата руке " у Објашњењу бр. 011-00-145/2012-04, од 9.2.2012. године (које се може видети на сајту МФ - www.mfin.gov.rs).

   

Наиме, према одредбама члана 5. став 7. Правилника о пореском билансу, за утврђивање износа камате која би по тржишним условима (по принципу „ван дохвата руке") била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима, користе се:

  
 - за зајам, односно кредит одобрен у динарима - просечно пондерисана референтна каматна стопа утврђена за порески период за који се подноси порески биланс;

   
 - у случају девизног зајма, односно кредита - просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству у пореском периоду за који се подноси порески биланс, за сваку валуту посебно.


Према ставу 8. члана 5. Правилника о пореском билансу, просечно пондерисану референтну каматну стопу, односно просечно пондерисану каматну стопу за сваку валуту посебно, утврђује Народна банка Србије на захтев Министарства финансија (МФ).
 

Код утврђивања пореза на добит за 2011. годину, односно корекције расхода камате применом правила о трансферним ценама, примењују се следеће каматне стопе:

 

    - за зајам, односно кредит одобрен у динарима: 11,42%;


    - за кредите закључене у еврима: 4,16%;

 

    - за кредите закључене у швајцарским францима: 3,28%.;


    - за кредите закључене у америчким доларима: 3,84%.

 

Као што је већ написано у РП, бр. 2-3/11, према нашем мишљењу, у случају кредита и зајмова у страним валутама за које нису објављени подаци о тржишним каматним стопама (нпр. фунта, јен и др.), обвезник не може да спроведе корекцију расхода применом правила о трансферним ценама (други ниво корекције, на редном бр. 39. до 41. Обрасца ПБ 1), што значи да се признаје расход камате до нивоа четвороструке, односно десетоструке вредности обвезниковог сопственог капитала. Другим речима, обвезник спроводи први ниво корекције расхода камате на основу података утврђених у Обрасцу ОК, али не може да спроведе други ниво корекције.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste