Продужен рок за подношење пореских пријава и плаћања са 15. фебруара на 20. фебруар 2012. године

Због проглашења ванредне ситуације за територију Републике Србије и предстојећег државног празника - Дана државности, Пореска управа је данас издала саопштење свим медијима, да се сви рокови за пријем пореских пријава или плаћања померају са 15. фебруара на 20. фебруар 2012. године.

  
У наставку преносимо саопштење у целости.

   

„Обавештавамо пореске обвезнике да се због државног празника и ванредне ситуације, а на основу Закона о управном поступку члан 91. став 2. (''Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана'') сви рокови за пријем пореских пријава или плаћања са 15. фебруара 2012. године, померају на 20. фебруар 2012. године."

   

Посећамо обвезнике да је, 15. фебруар 2012. године, између осталог, рок за уплату следећих јавних прихода:


1) месечне аконтације пореза на добит за месец јануар 2012. године;

  
2) месечне аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за јануар 2012. године;

  
3) аконтације пореза на имовину за период јануар - март 2012. године;

  
4) акцизе обрачунате за период од 16. до 31. јануара 2012. године;

  
5) доприноса за социјално осигурање за лица која обављају самосталну делатност (предузетници,оснивачи, односно чланови привредних друштава, самостални уметници, свештеници и верски службеници) за јануар 2012. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste