Прописан је другачији начин исказивања података у обрасцима СУ, СУ 1, СУ 2 и СУ 3

Као што је најављено у РП, бр. 7/12, министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, којим је прописан прецизнији начин исказивања података у обрасцима СУ и СУ 2, за сврхе остваривања права на пореске подстицаје из чл. 50а и 50б Закона о порезу на добит правних лица.

  

Осим образаца који су намењени правним лицима, промењени су и обрасци намењени предузетницима (СУ 1 и СУ 3). Дакле, министар финансија донео је и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности. Међутим, ове измене нису од практичног значаја, јер предузетници, за сада, нису користили ову врсту пореских подстицаја.

  

Правилници ће бити објављени у наредном броју „Сл. гласника РС".

  

Напомињемо да обрасци нису промењени, само је прописан другачији начин исказивања података.

 

Одредбе правилника примењују се на утврђивање и обрачунавање опорезиве добити и исказивање података у пореском билансу почев за 2011. годину.

  

Укратко, суштина је да се у обрасцима СУ уносе следећи подаци:

- под редним бројем 1. - вредност набављених основних средстава од почетка улагања (дакле, не само улагања из 2011. године, већ и пре тога - од почетка коришћења ове врсте подстицаја), за која обвезник може да оствари право на пореско ослобођење из члана 50a, односно 50б Закона, укључујући и основна средства која су била у употреби на територији Републике, која је обвезник ставио у употребу, односно која користи за обављање делатности, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу (према нашем мишљењу, под плаћањем се мисли и на средства која су уложена као неновчани улог од стране оснивача);

- под редним бројем 2. - вредност опреме за коју је извршено плаћање (или улагање од стране власника), а која је била у употреби на територији Републике, по основу које обвезник, сагласно члану 50и Закона, не остварује право на пореско ослобођење, у износу који је, до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, плаћен добављачу. Овде се мисли на половну опрему (која је раније већ коришћена у Србији);

- под редним бројем 3. - разлика износа са ред. бр. 1. и 2;

- под редним бројем 4. - вредност укупних основних средстава обвезника, која чине основна средства за која је извршено улагање исказано на редном броју 1. овог обрасца, основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника, а за која плаћање добављачу није у целости измирено до последњег дана периода за који се саставља порески биланс, као и друга основна средства која су евидентирана у пословним књигама обвезника. Под овим редним бројем не уносе се подаци о основним средствима која нису стављена у употребу, као ни аванси за набавку основних средстава;

Дакле, под овим редним бројем исказује се збир:

 

основна средства са редног броја 1 +
друга основна средства која су у употреби, али нису плаћена.


- под редним бројем 5. - сразмерно учешће (изражено у проценту) основних средстава у која је извршено улагање у складу са чланом 50a, односно 50б Закона, у укупној вредности основних средстава (износ са редног броја 3. подељен износом са редног броја 4. помножено са 100, при чему се тако добијен проценат заокружује на две децимале);

- под редним бројем 6. - износ умањења обрачунатог пореза (проценат са редног броја 5. помножен износом са редног броја 9.3. Обрасца ПДП прописаног Правилником).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste