Влада донела Уредбу о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга

Влада Републике Србије је, на седници одржаној дана 23. фебруара 2012. године, донела Уредбу о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга и извештавању Девизног инспектората о пребијању (у даљем тексту: Уредба).

   

Уредба је донета на основу члана 6. Закона о девизном пословању, којим је предвиђено да резидент (правно лице и предузетник) може извршити пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга и којим се Влада Републике Србије овлашћује да пропише услове, начин обављања и извештавања Девизног инспектората о пребијању.

   

Уредба ће бити објављена у наредном броју „Службеног гласника Републике Србије" а ступиће на снагу осмог дана од дана њеног објављивања.

   

Уредбом се, као што јој и сам назив говори, уређују услови и начин на који резидент - правно лице и предузетник могу пребити дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга и извештавање Девизног инспектората о пребијању.

   

Према Уредби, предмет пребијања је свако постојеће, одређено, цело или делимично, доспело, новчано дуговање и потраживање настало по основу увоза и извоза роба и услуга, а које није евидентирано код Народне банке Србије као кредитни посао са иностранством у смислу члана 2. тачка 21. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС", бр. 62/06 и 31/11).

   

У смислу ове Уредбе, пребијање по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга може бити:

 -     билатерално (пребијање се врши између резидента и нерезидента који су реализовали спољнотрговински промет),

 - интракорпоративно (пребијање се врши између резидента и нерезидената који послују у систему исте мултинационалне корпорације), и

 -  пребијање на основу међународних уговора и правила међународних асоцијација, чији је резидент члан.

   

У складу са Уредбом, међусобна дуговања и потраживања у спољнотрговинском промету робе и услуга могу се пребити до годину дана од дана извршеног извоза или увоза робе и услуга.

 

Према члану 4. Уредбе, пребијање се не може вршити:

- ако је спољнотрговински промет робе и услуга извршен пре 17. маја 2011. године,

ако је посебним законом забрањено,

ако је рачун резидента у тренутку пребијања блокиран ради извршења принудне наплате, осим ако друкчије није утврђено Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

 

Детаљније о Уредби писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste